Zpět na seznam

Jak se cvi?? para?utista
11.02.2005

.. tak tohle se na reklamn?ch let??c?ch l?kaj?c?ch na ZV ur?it? nedo?tete

autor Gum?kJak se cvi?? para?utista

??elem v?chovy v r?mci brannosti n?roda je nejen zv??en? a zlep?en?, ale hlavn? i udr?en? vz?jemn?ho a pln? kladn?ho pom?ru mezi arm?dou a ob?anstvem, ale rovn?? z praktick?ho hlediska zv??en? t?sn? i du?evn? kondice ml?de?e – d?v?at i chlapc?. V aeroklubech mimo v?cvik pilotn? bude tedy organizov?n na n?rodn?m podklad? i para?utismus a t?m cel? my?lenka zobecn?na.
??elem v?cviku brance para?utisty je pak: vycvi?en? brance ve vyzkou?en? technice seskoku pad?kem, kontrola sestupu na pad?ku a kontrola tohoto, technika p?ist?n?.
Hlavn? povinnost? st?edisek aeroklub? pak bude prov?st ve?kerou p?edb??nou p??pravu budouc?ho para?utisty a zn?rodn?n? cel? my?lenky. V?cvik s?m bude veden vojensk?mi i civiln?mi instruktory, absolventy ?st?edn? vojensk? para?koly podle sm?rnic nad??zen?ch ??adu i velitelstv?. Doba trv?n? kurs? (teoretick?ho i praktick?ho v?cviku) bude stanovena podle zku?enost? i m?stn?ch pom?r?. Jist? v?ak bude v?e uspo??d?no tak, aby program kurzu vyhovoval nejen po str?nce v?cvikov?, ale i po str?nce soukrom?ho zam?stn?n? cvi?enc? a instruktor?, ?len? aeroklub?, tj. organiza?n? obdobn? cvi?en?m Sokola.
Cel? v?cvik bude rozd?len do ?ty? kategori?, a to: 1.Teorie. 2. Praktick? v?cvik na syntetick?ch apar?tech. 3. P?edn??ky a filmy. 4. Spole?ensk? v?chova. Bude z?le?et nejen na cvi?enc?ch samotn?ch, ale hlavn? na vedouc?ch aeroklub? a instruktorech aby vlastn? v?cvik a jednotliv? body uspo??d?ny tak, ?e v?cvik s?m bude plynule spojovat a uv?d?t v re?ln? ?ivot ve?ker? po?adavky kladen? na brance para?utistu, a to nejen po str?nce t?lesn? v?chovy, ale i po str?nce mor?ln? a spole?ensk?.

T?lesn? zdatnost

Po?adavky na t?lesnou odolnost jsou pom?rn? zna?n?, a vzhledem k tomu, ?e na?? snahou hned mus? b?t stoprocentn? bezpe?nost jednotlivce, je nutn?, aby p?ed v?cvikem na syntetick?ch apar?tech byl proveden zvl??tn? otu?ovac? v?cvik jednotlivce. Jedin? tak se z?sk? v?eobecn? zdokonalen? a i v?t?? t?lesn? odolnost branc?. Dokonale p?ipraven? instruktor a individu?ln? p??e i pozornost v?novan? ka?d?mu prvku v?cviku a dobrovoln?, rozumov? od?vodn?n? k?ze? cvi?ence nebezpe?? zran?n? sn??? na minimum nebo ?pln? vylou??. Nechci nikoho t?mito ??dky zastra?ovat, ur?it? nebezpe?? je nap??klad i v sokolsk?m cvi?en?, p?es to v?ak m?lo kdy sly??me o n?jak?m ?razu, d?vodem toho v?dy byla dobrovoln? sokolsk? k?ze?.
V?b?r para?utist? bude z dobrovoln?ch p?ihl??ek. Jsou tedy ji? na za??tku vylou?eni ti, kte?? projevuj? jakoukoliv slabost.Rovn?? tak du?evn? bystrost, post?eh a inteligence hraj? d?le?itou roli a mus? b?t vedeny ve spr?vn?m sm?ru, aby se vylou?ila mo?nost zran?n? nadbytkem snahy a energie cvi?ence.
Vedouc? my?lenkou a c?lem otu?ovac?ho v?cviku je tud??: schopnost – odolnost – vytrvalost – rychlost a spr?vnost jedn?n? – bystrost post?ehu. Program otu?ovac?ho v?cviku d? se shrnout v t?chto bodech: b?hy, skoky, skoky p?es p?ek??ky do d?lky a hlavn? hloubky, kotouly vp?ed, vzad i do stran, salta, vytrvalostn? pochody, cvi?en? zesiluj?c? svaly b?i?n?, pa?n? i no?n?, cvi?en? zesiluj?c? klouby, kotn?ky i kolena, volejbal, h?zen?, fotbal a sportovn? z?vod?n? v?eho druhu. Pro cvi?en? Skauta ve voln? p??rod?, kde jedinec je nucen pracovat bu? individueln? nebo ve skupin?ch, za ur?it?m p?edem stanoven?m c?lem.


Vlastn? v?cvik


Teoretick? v?cvik obsahuje v?klady organizace st?ediska i program? v?cviku, popisy v?cvikov?ch apar?t?, jejich pou?it? i ??el, mo?nosti zabezpe?en? zran?n? a jak je vylou?it, popisy r?zn?ch typ? letoun?, balon? i gondol a pad?k? za pou?it? fotografi?, n??rt?, model? a pokud mo?no nejv?ce praxe, p?edn??ky l?ka??, odborn?k? civiln?ch i vojensk?ch, p?edn??kov? ske?e z pr?v? minul? v?lky, debaty v r?mci klub?, v?klady voj.p?edpis? i st?l?ch na??zen?, pokud je to pot?eba atd. podle rozhodnut? m?stn?ch vedouc?ch a pom?r?.
Praktick? v?cvik na mu?idlech veden speci?ln? cvi?en?mi instruktory podle p?esn? stanoven?ch sm?rnic a p?edpis?, a to jak vojensk?ch tak i od ?st?ed? AR?S (p??ru?ka pro instruktory bude vyd?na co nejd??ve).
??elem i c?lem v?cviku brance para?utisty v aeroklubech bude: vycvi?en? brance para?utisty v proveden? ?ist?ho a pln? kontrolovan?ho sestupu z horsk? dr?hy a lanov? brzdy tak, aby bylo zabr?n?no zamot?n? se do nosn?ch ???r pad?ku, kontrola sestupu i polohy t?la b?hem p?du, kontrola a ovl?d?n? techniky p?ist?n?.
Seskok z lanov? dr?hy a vzduchov? brzdy je v?ak , jako vrcholov? v?kon , podm?n?n absolvov?n?m nezbytn?ho v?cviku i praxe na v?ech ostatn?ch syntetick?ch apar?tech. Syntetick? apar?ty zaru?uj? svoj? konstrukc? p?ibl??en? se p??pravn?mu v?cviku co nejv?ce skute?nosti vlastn?ho p?du a sestupu pad?kem, dokonce v ur?it?m sm?ru i tyto pocity p?ekon?vaj?, a t?m je mo?no uv?st para?utistu do prost?ed? pocit? seskoku pad?kem z balonu nebo letounu. Sestava i pou?it? syntetick?ch apar?t? je podm?n?na ??elem vlastn?ho v?cviku, tj. opu?t?n? letounu ?i balonu – vlastn? sestup, jeho kontrola a technika p?ist?n?.Rovn?? tak instruk?n? technika je sestavena tak, ?e zaru?uje nejen pln? a spr?vn? pochopen? prvku v?cviku cvi?encem, ale hlavn? jeho stoprocentn? bezpe?nost. Instruk?n? technika obsahuje proto tyto body: slovn? vysv?tlen? demonstrace instruktorem, n?cvik ??k? jednotliv?, individu?ln? korekce ??k? instruktorem a dal?? individu?ln? v?cvik ??k?.
Pozemn? v?cvik vy?aduje st?lou a ?astou zm?nu r?zn?ch typ? apar?t?, co? znamen? v?stup na vysok? platformy, skoky, p?dy, kotrmelce. V?sledkem toho jsou mo?n? mod?iny nebo poran?n?. Toto st?l? nebezpe?? mus? b?t odstran?no p??snou, pln? dobrovolnou k?zn?, technikou, p??? i p?edv?davost? instruktora, co? v?e zv??? mor?lku cvi?enc? i ?irok? z?jem ob?anstva o para?utismus.


V?skok z letounu ?i balonu


R?zn? typy letoun? a jejich vnit?n? instalace vy?aduj? speci?ln? n?cvik opou?t?n? letounu. To je bu? otvorem (kruhov?m, obd?ln?kovit?m ?i ov?ln?m) v podlaze trupu letounu ?i postrann?mi v?skokov?mi dve?mi na jedn? ?i na obou stran?ch letounu. Vzhledem k t?mto po?adavk?m je v?dy upravena gondola balonu.
Hlavn? podm?nkou techniky opu?t?n? letounu je okam?it? zaujet? polohy takov?, kter? zaru?? op?t bezpe?nost pr?chodu skokana otvorem a zamez? jeho p??padn? kotrmelcov?n? ve vzduchu, ne? se otev?e pad?k naplno a zabr?n? tak zamot?n? se skokana do nosn?ch ???r pad?ku.
To je poloha „pozor“, do kter? skokan p?ijde okam?it? po opu?t?n? letounu a setrv? v n? a? do ?pln?ho otev?en? pad?ku. D?vodem k tomu je pr?chod skokana vrtulov?m v?rem jin?ch letoun? a skute?nost,?e skokanovo t?lo m? rychlost opu?t?n?ho letounu (Newton?v z?kon).
Vrtulov? v?r toti? se sna?? ohnout skokanovo t?lo sm?rem dozadu. P?i v?skoku podla?n?m otvorem oh?b? u? i ??st t?la – nohy – kter? p?ijde do styku s v?rem nejd??ve. S?la vrtulov?ho v?ru je takov?, ?e t?lo skokana m??e vymr?tit proti p?edn? st?n? otvoru a tak zp?sobit poran?n?. P?i v?skoku z postrann?ch dve?? je t?lo skokana vystaveno tak siln?mu vlivu vrtulov?ho v?ru, ?e nezabr?n? kotrmelcov?n? nebo rotaci ve vertik?ln? rovin?. Jestli?e v?ak je t?lo ztrnule napnuto v poloze „pozor“, vliv vrtulov?ho v?ru, i kdy? se ned? vylou?it, je sn??en na minimum.
N?cvik spr?vn?ho v?skoku a pr?chodu r?zn?mi podla?n?mi otvory nebo postrann?mi dve?mi se prov?d? na maket?ch. V??e seskoku je ?m?rn? z?visl? na pokro?ilosti a schopnosti dru?stev cvi?enc?. Pocit strachu se zmen?uje d?lkou praxe a proto postupn? zvy?ov?n? v??ek seskoku i p?du je nutn?.

Kontrola sestupu pad?kem

Po opu?t?n? letadla z?stane skokan v poloze „pozor“ a? do chv?le, kdy uc?t? otev?en? pad?ku. V tom okam?iku zaujme polohu sestupu, tj. polohu napolo sed?, kter? mu umo??uje v?t?? volnost pohybu a dobrou p??pravu k p?ist?n?. P?i sestupu, a? u? s pln? otev?en?m pad?kem nebo chv?le jeho otev?en?, p?sob? na skokana ur?it? vn?j?? vlivy, jejich? v?sledkem je oscilace na pad?ku, ?asto velmi zna?n?. Pro praktick? n?cvik kontroly sestupu se pou??vaj? pak r?zn? druhy z?v?s?, speci?ln?ch kolovadel a z?v?s? pad?kov?ch vest, kter? umo??uj? n?cvik polohy „pozor“ i p?echod do dal?? polohy p?estupov?, a to v klidu i za oscilace, v r?zn?ch rychlostech i v??k?ch. Nacvi?uje se tak? zastaven? kotrmelcov?n?, p?ekon?n? oscilace, odmot?v?n? se z nosn?ch ???r pad?ku, p??prava k p?ist?n? v r?zn?ch sm?rech, ot??en? se b?hem sestupu atd.


Technika p?ist?n?


Pro v?skok z letounu je sice nutn? ur?it? odvaha skokana, ale bezpodm?ne?n? je ovl?d?n? techniky p?ist?n?, kter?m skokan sv?j v?kon dovr?uje. Sm?r a pozici p?ist?v?n? nelze p?edem p?edpov?d?t. Proto p?ist?v?n? za nejr?zn?j??ch podm?nek a ve v?ech sm?rech mus? b?t p?edem cvi?eno. Hlavn? podm?nkou bezpe?n?ho p?ist?n? je rozlo?en? a absolvov?n? n?razu na zemi tak, aby ani kolena, lokty, ramena a hlava nep?i?ly do styku se zem?. Za??te?n? n?raz je nutno absolvovat plochou obou t?sn? semknut?ch chodidel a p?echodem kotoulu na z?da ve sm?ru sn??en? v?trem, n?raz rozlo?it na bo?n? stranu l?tek, stehen a zad p?i prov?d?n? vlastn?ho kotoulu. K v?cviku p?ist?n? slou?? speci?ln? syntetick? apar?ty, jako nap?. gumov? lana a z?v?sy na n?cvik kotoulu, r?zn? typy m?stk?, skluzavky, z?v?sy na cvi?en? p?du a p?ist?n?, gumov? z?v?sy s elektrick?m vyp?na?em atd.
Lanov? dr?ha i vzduchov? brzda, jejich? funkce je stru?n? pops?na v minul?m ?l?nku v Rozletu, slu?uj? v?echny v?cvikov? prvky naho?e uveden? v jeden v?kon, prov?d?n? t??e nebo v?t?? rychlosti ne? je rychlost vlastn?ho sestupu pad?kem.
Kdy a za jak?ch podm?nek cvi?enec m??e b?t p?ipu?t?n k prov?d?n? vrcholn?ch v?kon? p?i para?utistick?m v?cviku v aeroklubu, z?le?? pln? na ov??en? instruktora, kter? v?cvik vede a sv? cvi?ence od za??tku sleduje.