Zpět na seznam

A to je hovno ............ II.
10.02.2005

pov?d?n? od pam?tn?ka ..............prej je to pravda

Zpr?vy ze sportu


...neuv??itelnou pod?vanou m?li mo?nost shl?dnout ??astn?ci para?utistick?ho provozu na jednom leti?ti .
P?i seskoc?ch cvi?enc? z?kladn?ho v?cviku dva odborn? ?kolen? instrukto?i dok?zali obdivuhodnou v?c. V?c, kterou se cvi?enci v kapitole z?vad u?? jenom jako mo?nost ryze teoretickou uvedli v??e zm?n?n? odborn?ci v ?ivot.
Instruktor MV p?ipravil ?a?ce pad?k . Ta si jej obl?kla a roztou?en? po adrenalinov?ch z??itc?ch bezelstn? nastoupila do letounu. Zde si ji p?ebral dal?? z odborn?k? – n?? obl?ben? VB.
P?edpisov? ukotvil v?ta?n? lano, kter?m se vlastn? cel? pad?k otev?r? a v na??zen?ch ?estistech metrech ubohou v?k?ikem VP?ED "vyhnal" ze dve??. Pot? se vyklonil a zrakem hledal napln?n? vrchl?k pad?ku. Marn?! Lehce znejist?l, proto?e se v?ci zjevn? ned?ly tak, jak ho to v instruktor?ku
u?il slovutn? pan Vejvara. A vtom ji uvid?l! To ne??astn? d?v?e plandalo na v?ta?n?m lan? za letounem p?i rychlosti 120 km. Vyt?e?t?n?ma o?ima se oto?il na ostatn? v letounu a za?val:"VISI?!"
Na palub? nastal poplach. Ke dve??m p?istoupili siln?j?? a vy??? a zoufalou d?venku vt?hli dovnit?.
Po p?ist?n? se v?e vysv?tlovalo, n?sledovaly sankce a u?ebnice para?utismu se p?epsaly.
M?sto z?vady teoreticky mo?n?, se v nich uv?d?: stalo se!! a to v?e za p?isp?n? instruktor? MV a VB!


a to je pravda velebnosti :-)