Zpět na seznam

tak n?m kone?n? napi?
30.11.2012Tak kone?n? jsa se odhodl?je tedy ps?ti v?m m? milovan?,prohl??eje sob? srdci m?mu p?ekr?sn? foto barevn? vykolorovan? skoro tak um?l? jak to dok??e stvo?iti jen Matka p??roda, kdo je ten nezn?m? cudn? ten fotograf co za anonymytu jsa se skr?vaje neznaje ho. Prima tak to ma byt, ?roven konkuren?n? jsa na v?sl?n? se ub?rati neznaje konkurence. k v??in?m. Skoda p?e?koda,?e neznaje po?ekadla, ?e na na dvou sesl?ch net?eba vysed?vati ub?ral jsem se jin?m sm?rem ne? bylo m? souzeno. Ale cesty P?n? jsou nevyzpytateln? a ruka bo?? uk??e v?dy cestu t?m sm?rem, kam je t?eba se uk?jeti tedy ukazovati jest se toliko jen a jen. Kone?n? jsa nav?zal kontakt s vysazova?em m?m p?emilen?m z roku L.P. 1969 vysazov?e m? z L-60 origin?n?m t?m to aeropl?nem na PD-47(pad?kem to dopravn?m), kdy jako pom.instruktora m? vypomohl p?i vysazen? na 4seskok m? za?ate?nick? to karri?ry skon?il po otev?r?n? PZ-65 sn??eje se doprost?ed parku star?ch Letnan za dohledu a doprovodu Gaz-Volga policejn?ho vozidla asistance Ve?ejn? bezpe?nosti, aby moje m? mali?kost snad nep?i?la k ?hon? a nedej Bo?e nezp?sobila snad ?kodu ve?ejnou za co? snad by mohla b?ti popotahovan? za ubl??en? ne?mysln? zdravotn? ?i snad n?jakou ?kodu zp?sobiti na v??ejn?m majetku co? by byl p?e?in proti socialistick?mu majetku neodpustiteln? ba co v?c p??mo k potrest?n? p??mo p?edur?en?, ale na ?t?st? Bohov? st?li p?i m? po??te?n? nev?domosti a nesku?enosti a pomohli m? se um?stit p??mo do prost?ed ve?ejn? zelen?(co? m? z?stalo do v?nku i v pozd?j??m m?m kon?n?). Jsa dob?e a spr?vn? dopaden ve?ejnou tou bezpe?nost?, byl jsem v z?p?t? dopraven cca 5km na leti?tn? plochu aer. Letnany, kde jsem byl p??v?t?n n?le?it? uctiv? a vesele jak? jsem si dok?zal sehnat doprovod i s ochranou m? osoby. Stihl jsem tedy je?t? prompn? zabalit na 5seskok celkov? a 2h? toho dne, kde jsem po??dal m?ho osobn?ho vysazova?e pana Josefa Svarce(kter? v t? dob? jezdil na v?le??m nep??telsk?m motocyklu zn. Zundap se sajdou na kardanov? pohon, kter? byl kouzeln? zp?evodov?n ?e sta?il i p??? kumpa?ce v?zti st?elivo aby nebylo t?eba osl?ch p??p?ah?). Po??dal jsem tehdy pana Josefa zda by dok?zal abych p?ist?l do p?skov?ho dosko?i?t? kam m?li za ?kol p?ist?vat tehdej?? st?tn? sli?n? to d?my ?eskoslovensk? st?tn? representace veden? st?t. tren?rem panem Bo?ivojem Vejvarou a jeho osobn?m asistentem Kondel?kem. Pan Josef sl?bil ?e m? nezahod?, a opravdu na 5a6 seskok m? vysadil tak, ?e jsa si v?dom sv?ch nabit?ch m?ch theoretick?ch znalost? dopadl jsem dvakr?t po sob? za zna?n?ch s?zek zda bo?n?mi to skluzy dos?hnu na p?skov? dosko?i?t?, dos?hl za p?isp?n? Josefov?ch vysazova?sk?ch zku?enost?, toho dne vyhr?l zna?n? mno?stv? pivn?ch s?zek a musil jsem mu pomoci,aby se snad nenamo?il nebo neutopil v pivn?m moku. Sv?j pod?l sl?vy jsem tak? sl?zl j? obdivov?n p?vabn?mi d?mami d?vaje m? za p??klad jak se to d?l?(ale j? tehdy nem?l dostatek odvahy se o toto d?lit) i kdy? by byl z?jem jak jsem tehd? vyc?til(ov?em pocity je jedne z b?jn?ch chim?r a realita v?edn?ho dne je jin? k?va, ale vzpom?nky m?m st?le siln?, zvl??t? kdy? se r?no probouz?m ze sna ke kter?mu se v ur?it?ch ?ivotn?ch perid?ch r?d vrac?m). Ji? se t???m op?t mezi V?s abychom zachrastili brn?n?m a vzpomn?li na star? za?l? dobr? ?asy kdy p??telstv?, kamar?dstv? byli je?t? ryz? a nezi?tn? a slib byl jako nepsan? smlouva. Kon??m tv? M?no, lou?? se a na dal?? setk?n? s V?mi se t???c? se staromylec And?l Ev?en Sm?chowsk? skoro na konci podzima,
Ad Honore Jezu Ev?en K?