Zpět na seznam

Hrdinsk? doby I
14.04.2008Ahoj v?ichni,
Napadlo m?, ?e bych v?m mohl povypr?v?t jak jsme na, podle n?koho d?ev?n?ch, kulat?ch pad?c?ch sk?kali na propaga?ky. Jednu kr?snou do vody u? popsal Zrzavej Karel. J? jsem si vzpomn?l na jinou, taky hezkou do vody. Bylo to tenkr?t kdy? n?s je?t? nic nebolelo a byli jsme otu?il? a odhodlan? ud?lat ze sebe kdykoli a kdekoli “hrdiny“. Na jednom skoro podzimn?m provozu n?m Adolf ?ekl, ?e si sko??me do M?ln?ka na podzimn? m?rov? slavnosti. To byla takov? akce na kterou byly pen?ze a m?la p?etlouct v?elijak? c?rkevn? sv?tky v?etn? vinobran?. T?den p?ed pl?novanou akc? n?m opatrn? sd?lil, ?e by bylo dobr? sehnat si plovac? vesty, nebo? to bude do vody na soutok Labe s Vltavou. Pro? ne. A takov? mali?kost, jako ?e kdy? jsme se se?li v ten spr?vn? den na leti?ti a p?ed startem se klouzali na zamrzl?ch lou??ch u hang?ru, n?s nemohla odradit. Ostatn? ka?d? z n?s byl n?le?it? vybaven? tekut?m svetrem. Bez p?edchoz? domluvy. Frantovi ?erm?kovi man?elka zak?zala aby s n?mi odlet?l. Jedin? m?la zdrav? rozum. Po startu byla v ?ru norm?ln? dusn? atmosf?ra a ka?d? p?em??lel jak se nen?padn? nap?t aby mu ta studen? voda nevadila. Asi po p?ti minut?ch n?s Adolf prokouk a na??dil v?echno vyndat. S?m ?el p??kladem a uk?zal fla?ku C?sara. My oby?ejn? jsme byli rumov?. Bylo rozhodnuto – v?em stejn?. Kdy? jsme dolet?li nad plochu, tak n?m do?lo, ?e such? v?ci si nem??em vz?t ka?d? s?m. V ?ru se na?la velk? bra?na a tak jsme to do n? nacpali a ?oupli j? na stab?ku asi ze sta metr? na b?eh. Na?t?st? j? nikdo nesek. A? do te? to byla sranda. Fl?ra spadla docela dob?e, foukalo to po ?ece, a tak se ?lo na to. Posledn? lok n?m dal ?da ve dve??ch a hupky ven. Zima jak v ruskym filmu. Dostat se nad plac nebyl probl?m a ka?d? se sna?il spadnout na ukotven? leh?tko, ale nikomu nedo?lo, ?e n?s nem??e un?st. N?dech a ?blu?k. Hrozn? zima. Ale vzorn? organizace. Okam?it? p?ijel motorov? ?lun a vyt?hli n?s na palubu. Potom asi dv? minuty ?estn? kole?ko. To napadlo ?idi?e toho ?lunu. Pepu ?varce. Dodnes mu to nem??u zapomenout. Kdy? n?m byla zima tak asi-2cm tak n?s vysadil na b?eh. Tam byl p?ipraven? dob?e vytopen? a vybaven? stan. Sl?knout, ut??t, grog, pan?ka a kdy? cht?l n?kdo pivo tak obsluha uznala, ?e u? je dob?e a vyhnala n?s na ofici?ln? “besedu se starostou“. To u? byla standardn? situace kde jsme podali, jako v?dy, ?pi?kov? v?kon. Na cestu n?m dali d?rkov? p?edm?ty (Ludmilu) a tak n?s odvezli p?es Rakovn?k, kde jsme nechali pad?ky, do P??brami. Se zast?vkou v Jinc?ch abysme neum?eli ??zn?. Bylo to 12. ??jna, ale nev?m p?esn? rok. Tak n?co mezi 1972 a?1975. Nikdo z n?s nedostal ani r?mu, ale skoky do vody u? d?l?me jen v l?t?. Jo a ta voda m?la 8 stup?? a vzduch 11.


Na „hrdinsk? doby“ vzpom?nal Vaska.