Zpět na seznam

START BYL VE KBEL?CH
11.04.2007Prvn? seskok u n?s se uskute?nil v ??jnu 1891 ,kdy sv?t udivovali sm?l? lid? , kte?? pomoc? pad?k? seskakovali z balon?. Byli to atrak?n? para?utist? , kte?? prov?d?li sv? seskoky zpravidla – pro ob?ivu. Dlouho potom nebylo u n?s o podobn?ch ud?lostech sly?et. A? roku 1926 p?esn?ji 17. b?ezna se uskute?nil z prvn?ch uk?zkov?ch seskok? ve Kbel?ch u Prahy. Sesko?il tu Ameri?an Ford z letadla A- 11 na pad?ku ,, Irwing‘‘. Byl to z?dov? leteck? pad?k s kruhov?m vrchl?kem. Zaj?mavost? je , ?e zde byl pou?it i z?lo?n? pad?k.

http://www.dkchrast.wz.cz/oletani.htm

Kbel?k - ??slo 106/107

START BYL VE KBEL?CH

Od roku 1926, kdy na leti?ti ve Kbel?ch p?edvedl americk? para?utista Ford uk?zkov? seskok pad?kem p?ib?valo z?jemc? o tento nov? trend.Ji? do roku 1930 bylo uskute?n?no n?kolik stovek seskok? pad?kem. Typy pad?k? se neust?le zdokonalovaly a pou??valy se typy PAK a Sv?t. Na??m nejzn?m?j??m para?utistou byl bezesporu Ludv?k Pavlovsk?, kter? cht?l b?t p?vodn? pilotem, ale pro drobnou jizvi?ku na u?n?m bub?nku nepro?el u l?ka?sk? komise. Proto?e m?l „pro??zl?" ?sta a upozor?oval na machinace a zneu??v?n? slu?ebn?ho postaven? v na?? arm?d? - byl degradov?n a stal se nepohodln?m. Cht?l st?le n?co dok?zat a to mu bylo ji? 34 let, kdy? dne 7.z??? 1935 v Brn? sesko?il z v??ky 3500 metr? z letounu ?upy Masarykovy leteck? ligy. To byla tehdy nejvy??? dosa?en? v??ka. Leteck? odbor ministerstva n?rodn? obrany ud?lil po jist?m v?h?n? Ludv?ku Pavlovsk?mu souhlas k pou?it? leteck? techniky pro seskoky pad?kem.Zl? jazykov? tvrdili, ?e souhlas dostal proto, ?e na MNO si snad mysleli, ?e p?i pokusech o rekordy se zabije a bude od n?j kone?n? pokoj!!! Dne 11-z??? 1935 p?ijel Ludv?k Pavlovsk? na leti?t? ve Kbel?ch. V 18 hodin a 10 minut odstartoval v letounu ? - 328, kter? rychle nabral v??ku a Ludv?k Pavlovsk? jen s obt??emi opustil zadn? prostor dvojplo?n?ku.Sestup z v??ky 5900 metr? trval asi 16 minut a bez probl?m? p?ist?l u obce Zelene?.U? tento seskok byl ?eskoslovensk?m rekordem. Dal?? seskok Pavlovsk? napl?noval u p??le?itosti N?rodn?ho letu Republikou ?eskou v ned?li 15.z??? 1935 a cht?l ho uskute?nit z v??ky 7000 m. Pro nep??ze? po?as? (n?zk? a souvisl? vrstva mrak?) nakonec Pavlovsk? sesko?il pouze uk?zkov? z v??ky 600 m. Seskok za?al dramaticky proto?e Pavlovsk?mu se povyta?en? pad?k zamotal kolem nohou a neb?t toho, ?e m?l pad?k z?lo?n?,mohlo v?e skon?it tragicky. Na leti?ti ve Kbel?ch se Pavlovsk? radil se zku?en?mi arm?dn?mi piloty a pom??lel na dal?? pokusy o rekord. V dal??ch dnech n?sledovaly dal?? pokusy ji? za p??zniv?ho po?as?, ale vesm?s skon?ily ne?sp?chem pro mal? dostup letadla. Dne 19.z??? 1935 cht?l Pavlovsk? za?to?it na v??ku 7000 m.Vzl?tl s pilotem Bayerem a dos?hli pouze v??ky 6200 m,proto se vr?tili zp?t a Pavlovsk? tentokr?t ani nesesko?il pad?kem. Bylo jasn?, ?e k rekordn?mu seskoku bude pot?ebovat letadlo s vy???m dostupem.Obr?til se proto na Vojenskou tov?rnu na letadla Letov, kter? na doporu?en? divizn?ho gener?la ing.Fajfra p?isl?bila zap?j?it v?konn? letoun ? - 528 s dvouhv?zdicov?m ?trn?ctiv?lcem Gnome-Rhone-Mistral Major 14 Krsd o 588 kW, kter? m?l za sebou velk? uk?zkov? let po balk?nsk?ch st?tech a sv?mi v?kony pat?il mezi to nejlep??, co mezi obdobn? ?e?en?mi letadly tehdy v Evrop? bylo. Nav?c svoji pomoci p?isl?bili tak? zku?en? tov?rn? piloti Anderle a Kovanda.Ludv?k Pavlovsk? byl nyn? st?l?m hostem na leti?ti v Let?anech.Na letounu ? - 528 v?ak opravovali v??kov? kormidlo proto bylo nutn? je?t? po?kat. Zat?m byl k dispozici pouze jeden prototyp,prvn?ch 6 s?riov?ch kus? bylo postaveno a? o rok pozd?ji. Kone?n? p?i?el p?tek 27.z??? 1935. Pilot Jan Anderle a Ludv?k Pavlovsk? se vydali k letu do v??ky pro rekordn? seskok. V t? dob? byly dr?itelkami sv?tov?ho rekordu sov?tsk? vysadk??ky Galja Pjosenskaja a Anna ?i?marov?, kter? sesko?ily z v??ky 7923 metr? bez kysl?kov?ho p??stroje. Ludv?k Pavlovsk? dostal souhlas k seskoku z v??ky kolem 8000 metr?! Odborn?ci po??tali, ?e nep?jde jen o rekord, ale ?e cel? akce p?inese i nov? poznatky pro pr?ci vojensk?ch pilot?. Letoun ? - 528 dos?hl v??ky 5000 metr? a stoupal d?l. Ludv?k Pavlovsk? se domn?val, ?e bez d?chac?ho p??stroje vydr?? i stoup?n? a? do v??ky osmi tis?c metr?. V??ku 7000 m je?t? snesl bez probl?m?, zaznamenal dokonce okoln? teplotu minus 24 stup?? Celsia a to bylo v?e co si pamatoval. Z ni?eho nic n?hle „usnul" a tato nep?edpokl?dan? mdloba p?ekazila jeho prvn? pokus o rekord. Kdy? v ur?en? v??ce Pavlovsk? nevysko?il,vr?til se pilot Anderle s letadlem zp?tky na leti?t?. Byla to v?ak zatracen? dobr? zku?enost. P?i dal??m startu, tentokr?t s pilotem Kovandou dne 29.z??? 1935, m?l Ludv?k Pavlovsk? obrovskou chu? kone?n? protrhnout sm?lu, kter? se na n?j lepila. Byl n?dhern? podzimn? den. Po?as? jako na objedn?vku, sv?tilo slunce a dohlednost velmi dobr?. Ve 3500 metrech si Pavlovsk? nasadil d?chac? p??stroj a sna?il se soust?edit pouze na pravideln? d?ch?n?. Na barografu sledoval nar?staj?c? v??ku. Byl tak soust?ed?n? na to aby pravideln? d?chal a op?t neomdlel, ?e p?ehl?dl znamen?, kter? mu d?val pilot Kovanda aby se p?ipravil k seskoku. Naopak pilot se domn?val, ?e Pavlovsk? op?t omdlel. Za?al klouzat prudce dol? a ne? se Pavlovsk? vzpamatoval byli ve v??ce 6500 m. Bylo ji? pozd? se znovu vracet. Po p?ist?n? se Pavlovsk? dozv?d?l, ?e letoun s n?m dos?hl v??ky 8300 metr? co? by bohat? sta?ilo na nov? sv?tov? rekord.

Kbel?k - ??slo 108

Aby p???t? pokus o rekord byl kone?n? ?sp??n?, nechal pilot upevnit na horn? nosnou plochu zrc?tko, kter? odr??elo pohled do cel?ho prostoru pozorovatele. Pro v?t?? pohodl? p?i opu?t?n? letadla namontovali na zadn? seda?ku m?rn? to?iv? sch?dky, p?i?em? posledn? byl zakon?en plo?inkou tak velkou, ?e se na n? dalo t?m?? le?et. Po??talo se s t?m, ?e para?utista Pavlovsk?, zabalen? do tepl? kombin?zy ,se dv?ma pad?ky Sv?t se sp??e z letadla vyval? ne? vysko??! Nav?c na sedadlo v letadle byly namontov?ny d?chac? p??stroje s hadic? bez masky, kter? m?l Pavlovsk? pou??vat a? do opu?t?n? letadla v rekordn? v??ce. Cel? dopoledne 3.??jna 1935 zkou?eli v tov?rn? Letov novou t??listou vrtuli, kter? m?la zv??it stoupavost letadla. Ludv?k Pavlovsk? se zat?m p?ipravoval k letu. Cel? pokus o para?utistick? rekord byl odborn?ky pe?liv? sledov?n. Podplukovn?k Bud?n z leteck?ho studijn?ho ?stavu, kter? kontroloval zaplombov?n? barografu, se je?t? sna?il jeho n?pad s rekordn?m seskokem mu rozmluvit. Ale toho by u? nedok?zala zastavit ??dn? s?la. Touha po rekordu, po vlastn?m uzn?n? ho doslova hnala vp?ed. U l?ka?sk? prohl?dky mu doporu?ili aby n?kolik dn? p?ed seskokem jedl hodn? cukru, pil cukrovou vodu a z?skal tak v?t?? odolnost proti nedostatku kysl?ku. Vojensk? doktor mu poradil aby si v den seskoku dal alespo? dva ob?dy, proto?e pokud bude moci zvracet je to dobr?, ale b?da a? bude m?t ?aludek pr?zdn?.. !Kone?n? odpoledne 3.??jna 1935 odstartovali s pilotem Kovandou z let?ansk?ho tov?rn?ho leti?t?. Motor letadla m?l obrovsk? v?kon a Pavlovsk? se divil, jak rychle stoupali. Asi za 45 minut dos?hli v??ky 8700 metr? a pilot dal znamen? p?ipravit se k seskoku. V t? chv?li se ale n?jak zamotalo v?ta?n? lano a v mrazu a s nedostatkem kysl?ku, se mu ho nepoda?ilo rozmotat. Byl nemotorn? jako medv?d, proto?e m?l na sob? dva pad?ky, jeden sedac? a jeden na z?dech, teplou kombin?zu, na hlav? kuklu a obli?ej siln? namazan? s?dlem, p?es n?j ko?enou masku pouze s otvory pro o?i. Celkem v??il 109 kg. Pavlovsk? sundal jednu rukavici a v?ta?n? lano rozmotal. Nechr?n?n? ruka byla vystavena mrazu minus 37?C a to bylo velice zl?. Z plo?inky na posledn?m sch?dku se Pavlovsk? kone?n? vyvalil z letadla a c?til jak ho strh?v? vrtulov? v?r. M?l v?ak tentokr?t ?t?st?, ?e v?ta?n? lano vyt?hlo odji??ova? a pad?k se v po??dku otev?el. Pomalu klesal dol?. Divil se, ?e neomdlel, proto?e si vzpomn?l na varov?n? a pochybnosti doktor?. Najednou asi ve v??ce 6000 m ho p?epadlo bolestiv? zvracen? a za?alo mu doslova rv?t ?troby z t?la. Nav?c se za?al tak? dusit. Ochrann? maska obli?eje sp??e p?ek??ela, tak se ji pokusil strhnout, ale zjistil, ?e m? pravou ruku bezvl?dnou. Lev? se to nakonec poda?ilo a hned se mu za?alo l?pe d?chat. Ve 4000 metrech ho po bolestiv?m zvracen? p?epadly ukrutn? k?e?e. Byl st?le p?i v?dom? a cht?l aby v?e skon?ilo proto?e ty ukrutn? bolesti se u? nedaly vydr?et. Pavlovsk? se na pad?ku kroutil jako had, ale zem? se pomalu p?ibli?ovala. Zjistil, ?e se sn??? p??mo do lesa a to mohlo b?t nebezpe?n?. Z posledn?ch sil a v posledn? chv?li zkr?til lev? svazek pad?kov?ch ???r a t?m zm?nil sm?r kles?n?. Za okam?ik p?ist?l na poli, asi 45 km od m?sta startu. Cel? seskok trval pouh?ch 26 minut. Lid? z bl?zk? vesnice pomohli Pavlovsk?mu z pad?ku i z kombin?zy. M?l velk? ?t?st?,?e nedaleko st?la hospoda a v n? m?li led, kter?m mohl ukrutn? omrzlou pravou ruku oblo?it. Prsty byly bezvl?dn? a cel? ruka byla bled?. Pozd?ji siln? z?ervenala a teprve po t??hodinov? koupeli v ledu za?aly mizet ?ervenomodr? skvrny. Brzy pot? byl p?evezen do vojensk? nemocnice v Praze. Tam mu dokto?i po vy?et?en? ruku cht?li amputovat. Na?t?st? na ambulanci slou?il mlad? vojensk? doktor Rebenswunzel, kter? si dal obrovskou pr?ci a ruku mu zachr?nil! Ve Vojensk?m leteck?m studijn?m ?stavu zat?m p?ezkou?eli barografy a po ode?ten? 75 metr? na vyrovn?n? nep?esnosti m???c?ch p??stroj?, stanovili, rekordn? seskok se uskute?nil z v??ky 8705 metr?. Ludv?k Pavlovsk? sesko?il v prostoru Brand?s nad Labem - Kostelec za siln?ho jihoz?padn?ho v?tru, kter? jej zanesl a? k m?stu p?ist?n? v Libichov? u Mlad? Boleslavi. O para?utistovi Ludv?ku Pavlovsk?m a jeho rekordn?m seskoku psali v novin?ch, ale brzy se na n?j zapomn?lo. Jeho v?kon v?ak v?dy bude pat?it k v?znamn?m po?in?m pro ?eskoslovensk? letectv?.

zdroj : ?asopis KBEL?K
http://www.praha19.cz/kbelak106_107.html
http://www.praha19.cz/kbelak108.html
sej?ek