Zpět na seznam

Ze sportovn?ho ?ivota
16.03.2006

A? je v t? hnusn? zim? tro?ku veselo

Ze sportovn?ho ?ivota

Leti?t? na?emu Nezn?m?mu von?lo ji? od d?tstv?.
P?edev??m proto, ?e od dob klukovsk?ch jej tat?nek – Star? Ikar vod?val na Dobrou mezi vrtule. Nen? proto divu, ?e se pot? co se nau?il kou?it,rozeznat rum od kontu?ovky a d?v?? zletilost na leti?t? vr?til.
Bude ze mne parag?n! A skute?n? po n?kolika letech, kdy se vypracoval po zimn?m v?cviku u Pepi a prvn?ch seskoc?ch u ?dy,byl za?ezen do kategorie sportovec. Kariera to nebyla nikterak strm?. P?i jednom z ve?ern?ch n?stup? musel vystoupit spole?n? s kolegou Mat?jem p?ed ostatn?, aby se dozv?d?l ?e to co dnes p?edvedli nem? budoucnost a ?e by se mohli p??padn? v?novat n?jak?mu p??zemn?j??mu sportu. Mat?j si to vzal k srdci leti?t? vym?nil za restaurace p?ilehl? ke Starom?stsk?mu n?m?st?, proto?e tam bydlel. Ne tak n?? Nezn?m?. S hou?evnatost? jemu vlastn? se prokous?val jednotliv?mi ?lohami d?l. V duchu z?vid?l star??m koleg?m kte?? velice ?asto startovali na propaga?ky – seskoky do r?zn?ch pion?rsk?ch t?bor? a na dal?? akce, kde odm?nou bylo poho?t?n? a piva!!! A ta sl?va.
P??le?itost dostal jedn? letn? ned?le. Nebyli toti? lidi a propaga?ka domluven?. 750 let vesnice H?edle u Rakovn?ka! „N“ se sice trochu ohradil, ?e sk??e st?le je?t? na cvi?n?m pad?ku ..... ale instruktor M. kategoricky rozhodl:“ Vem si osmu a dem!!!
Tu nervozitu na palub? si um? p?edstavit jen kdo za?il. Ve dve??ch ty chytr? co nav?d?li letadlo do spr?vn?ho sm?ru a v ?trob?ch Anduly ostatn?. Potom jeden z t?ch chytrejch za?ve b??! a je to. Vladim?r vis? v prostoru, vesnic v?ude kolem, tak kterou? Po p?ist?n? do pole se jeho orienta?n? dyzlexie projev? naplno. Ne v?ak jeho logick? my?len?. P?ece jsme vyskakovali proti v?tru – uv?dom? si. Mus?m tedy po v?tru! A tak trh? tr?vu vyhazuje ji do vzduchu a kr??? ve sm?ru padaj?c?ch chom??k? a? na n?ves...

Slavnostn? plaketu 750 let H?edel m? schovanou dodnes.
jarda