Zpět na seznam

Doktor a jeho kachna.
22.02.2006

Kdysi ve st?edov?ku para?utismu,?il, byl na leti?ti v Ho?ovic?ch para?utista jm?nem J?nsk?.Ale nikdo mu tak ne??kal,pro v?echny to byl „DOKTOR“.
Jednou na oby?ejn?m provozu si jen tak poskakujeme a pln?me r?zn? ?lohy kter? pro ka?d?ho vypl?valy z osnovy. S n?mi tak? ten den poskakoval i v??e ?e?en? Doktor.U? nev?m co tenkr?t plnil za ?lohu ,asi to bylo n?co z v?t?? v??ky cca 1800 m.Voln? p?d zvl?dnul celkem dob?e proto?e Cirda k jeho p?du nic ne??kal , jenom to jeho otev?en? komentoval v?k?ikem : „To je ale V?l co to tam vyv?d?.“ Samoz?ejm? v?echny pohledy se zvedli k nebi a vid?li klesat n?koho na dvou kulat?ch pad?c?ch.To nen? na leti?ti nic a? tak zvl??tn?ho,to se ob?as stane. Zvl??tn? bylo Doktorovo vysv?tlen? kdy? jsme k n?mu p?ib?hli .Doktor post?val a poskakoval okolo pad?k? na zemi a st?le n?co nesrozumiteln? mrmlal.Kdy? se trochu uklidnil tak se ho pt?me :

„Doktore co se stalo?“
Chv?li na n?s koukal jak na mar?any a potom pov?d? :
„Ty vole j? se srazil s kachnou !!!!“


Vysv?tlen? : P?i otv?r?n? hlavn?ho pad?ku OVP 68 musel zavadit o uvol?ova? z?lo?n?ho pad?ku na b?i?e, tento se otev?el, vzal mil?ho Doktora po ?enichu .Ten byl z toho tak ot?esen? a p?ekvapen? ?e ani nev?d?l ?e kles? na dvou pad?c?ch a celou cestu na zem p?em??lel co se mu to vlastn? stalo.No a nejl?pe p?ijateln? ?e?en? bylo
„SR??KA S KACHNOU“.Z vlastn? pam?ti vylovil : Milan ....... vulgo Krkovi?ka