Zpět na seznam

Historie AK HO?OVICE I
15.01.2006
Ne? byl v Ho?ovic?ch zalo?en Paraklub a za?alo se zde sk?kat, byli para?utist? ?leny r?zn?ch aeroklub? (Kladno,Rakovn?k,Slan?,Beroun-Bubovice,P??bram,Mlad? Boleslav), kde m?li sv?j paraodbor nebo svoji z?kladn? organizaci.
Jednotliv? paraodbory m?ly svoje instruktory, kte?? cvi?ili ZV a vedli KMP. ZV pak sk?kal na n?kter?m leti?ti, kde byl provoz.
Se vzr?staj?c? civiln? leteckou dopravou, p?ib?vala leti?t? kde se nemohlo sk?kat.Vznikly tak st?ediskov? leti?t? (P??bram,Rakovn?k), kde byly provozy Para a kde se uskute??ovaly seskoky i ZV pod veden?m krajsk?ho instruktora ?dy Eizenhamra. Na konci roku 1977 se Ada Eizenhamr stal tren?rem SVS v P??brami.Na kr?tk? ?as byl krajsk?m instruktorem zvolen Mil?a Seiner a st?ediskov?m leti?t?m se stal Rakovn?k, kde sk?kali para?utist? z Rakovn?ka,Kladna,P??brami a Berouna. V Rakovn?ku jsme se spole?n?m ?sil?m postavili bal?rnu pad?k? s ubytovnou. Po ?ase n?s leti?t? Ruzyn? za?alo omezovat a i vztahy mezi l?taj?c?mi ?leny a para?utisty nebyly zrovna nejlep??.
Mezit?m se n?m naskytla p??le?itost sk?kat v Ho?ovic?ch.To ji? byl krajsk?m instruktorem Cyril Macicha. Po jedn?n? s voj?kama, kter?m leti?t? pat?ilo, prov?d?t v?sadkovou ?innost na tomto leti?ti.Byl n?m d?n k dispozici bar?k i p?ilehl?m pozemkem. A tak se za?alo od poloviny roku 1979 v Ho?ovic?ch sk?kat.
Zahajovac? pr?ce na 1.p?skov?m kruhu v Ho?ovic?ch – srpen 1980.Jak je patrno z fotky,z?klady pro kruh polo?il Cyril vykopnut?m prvn?ho drnu.
Aby se na leti?ti dalo vegetovat, musel se nap?ed zkulturnit bar?k, kter? byl skladi?t?m r?zn?ch chemik?li? a kas?renskou ubytovnou pro voj?ky s um?v?rkou, kde byl jeden dlouh? ?lab s n?kolika kohoutky se studenou vodou. Na WC si moc nevzpom?n?m, ale m?m dojem ,?e tam byly ?lapky. Na jednotliv?ch pokoj?ch se topilo kamny na uhl?, tak?e ??dn? velk? teplo tam v zim? nebylo.Takto vypadala rekonstrukce um?v?rny a WC
Nejprve se vysmej?il bar?k, okna a vstupn? dve?e se zajistily m???emi. Upravily se jednotliv? pokoje, zhotovila klubovna (jedna velk? m?stnost,kterou nyn? tvo?? z?kla??ck? pokoj a sklad). Zprovoznila se kuchy?ka, p?ed?lala se um?v?rna a VC. Nainstalovalo se ?T a bojler na oh?ev vody.Obvodov? zdi bar?ku jsme oblo?ili a nahodili.
?asem se postavil trena??r. A proto?e se na leti?ti sch?zelo i v?ce jak 50 lid? a kapacita bar?ku nesta?ila, navezli jsme na leti?t? dr??n? vagon (n?kte?? mlad?? ho je?t? i pamatuj?),ze kter?ho se ud?lala dal?? ubytovna.Takto vypadalo prostranstv? a bar?k ze zadu


Takto vypadal prostor p?ed bar?kem.V m?st? co post?vaj? nad?jn?,mlad? Para?utist? je dnes pergola a tam vpravo, co stoj? ta kolna, je nyn? vjezd do are?lu leti?t?
Pokra?ov?n? p???t?.

Archivn? foto dodala Marcela Zavadil?kov? Je?kov?.
Omlouv?m se za p??padn? nep?esnost v textu a pros?m pam?tn?ky a? m? oprav? a pokud maj? n?jak? foto, nech? je daj? do placu.
gum?k