Zpět na seznam

PTCH-5
05.12.2005

na ?em se sk?kalo IIPTCH-5 je dal?? v?vojovou verz? osv?d?en?ch pad?k? PTCH. Byl vyvinut a p?ezkou?en v prvn?m ?tvrtlet? leto?n?ho roku. I dosavadn? zku?enosti v?ak ukazuj?, ?e je to – ve sv?tov?m m???tku – nesporn? jeden z nejlep??ch sportovn?ch pad?k?.
Je ur?en sice pro zku?en? sportovce, ale jeho vlastnosti d?vaj? z?ruku dobr?ch v?sledk? p?i seskoc?ch na p?esnost p?ist?n? i u za??te?n?k?. Vyzna?uje se nepatrn?m dynamick?m n?razem p?i otev?r?n?, p?i spr?vn? manipulaci m? velmi ust?len? kles?n?, bez v?kyv? a je velmi dob?e ?iditeln?; ??zen? nen? nijak nam?hav?. Dal??mi p?ednostmi jsou mal? rozm?ry a – v porovn?n? s hedv?bn?mi pad?ky – n?zk? v?ha, mnohem v?t?? ?ivotnost, del?? skladovac? doba, men?? pravd?podobnost provozn?ho po?kozen? a men?? n?roky na ?dr?bu. Pad?k lze snadno p?izp?sobit postav? para?utisty a kombinovat s kter?mkoli z?lo?n?m pad?kem.


Vrchl?k (z chemlonov? tkaniny) je se?it z 28 pol?, ka?d? pole z p?ti d?l? tvaru lichob??n?ku; tkanina posledn? ?ady d?l? (u d?chac?ho otvoru) m? odli?nou propustnost, co? p??zniv? ovliv?uje stabilitu pad?ku. V porovn?n? s p?edchoz?mi verzemi pad?ku PTCH m? PTCH-5 v?t?? a hlub?? vrchl?k. Krom? t?? velk?ch v??ez? jsou je?t? dv? pole (mezi 8.-9. a 20.-21. ???rou) opat?ena v??ezy s na?it?mi chlopn?mi, ovl?dan?mi dv?ma ??d?c?mi ???rami, kter? jsou upevn?ny na zadn?ch popruz?ch nosn?ho postroje. Nosn? ???ry proch?zej? vrchl?kem a k???? se uprost?ed d?chac?ho otvoru.
Nosn? postroj se uzav?r? speci?ln?mi rychloodpoutac?mi z?mky (tak?e para?utista m??e snadno p?ipojit z?lo?n? pad?k a pop??pad? uvolnit vrchl?k). Ramenn?, z?dov? a no?n? popruhy jsou opat?eny pol?t??ky tlum?c?mi dynamick? n?raz (kter? je ostatn? velmi slab?). K hlavn?m ??stem pad?ku pat?? je?t? obal pad?ku, vak na vrchl?k, v?ta?n? pad??ek a ostatn? b??n? p??slu?enstv?.
Technick? data (prozat?mn?): rozm?ry slo?en?ho pad?ku 550 x 300 x 160 mm; v?ha (bez p?enosn? bra?ny) asi 10 kg; pr?m?r vrchl?ku 4,60 m; plocha vrchl?ku (v?etn? v??ez?) 66,5 m2; voln? d?lka nosn?ch ???r 7,20 m; maxim?ln? v?ha para?utisty 80 kg; s?la nutn? vyta?en? uvol?ova?e nep?evy?uje 16 kg; p??pustn? rychlost (podle p??stroj?) letu v okam?iku v?skoku 300 km/h; minim?ln? p??pustn? (bezpe?n?) v??ka otev?r?n? p?i seskoku z letadla (za rychlosti letu 300 km/h) 150 m (s ru?n?m otev?r?n?m 300 m); za norm?ln?ch pov?trnostn?ch podm?nek a p?i zat??en? 80 kg nep?evy?uje rychlost kles?n? u zem? 5,6- 6 m/s; vodorovn? rychlost 4-5 m/s; rychlost (?as) ot??en? (ot??ka o 360?) asi 4-5 s.T – 3/3


T-3/3 (t?et? s?rie), vyvinut? v pr?b?hu roku 1963 z p?edchoz?ch typ?, pou??van?ch v Sov?tsk?m svazu ji? n?kolik let, je cvi?n? a sportovn? pad?k se sv?r?zn?m uspo??d?n?m a funkc? v??ez?.Pom?rn? vysok? vodorovn? rychlost a rychlost ot??en? umo??uj? para?utistovi opravit i velk? chyby p?i vysazen? a dos?hnout velmi dobr?ch v?sledk? p?i seskoc?ch na p?esnost p?ist?n?. Charakteristickou vlastnost? je tak? klidn? kles?n?, bez v?kyv?. Vrchl?k se nebort? ani p?i dost hlubok?m skluzu.
Vrchl?k, zhotoven? z kapronu, je se?it z 28 pol?, ka?d? pole ze ?ty? d?l?. Krom? dvou v??ez? (o plo?e 1,8m2) m? vrchl?k mezi 7.-8. a 21.-22. ???rou dv? ?t?rbiny (plocha 1,4m2); ?erven? ??d?c? ???rky jsou upevn?ny na zadn?ch popruz?ch nosn?ho postroje.
Nosn? ???ry, proch?zej?c? vrchl?kem, se k???? uprost?ed d?chac?ho otvoru (pr?m?r 450 mm): jsou upevn?ny po sedmi ke ?ty?em D oblou?k?m nosn?ho postroje.
Nosn? postroj b??n?ho typu se zap?n? t?emi karabinami, prsn? prohnut? p?ezky jsou v?ak ji? opat?eny z?padkov?m z?mkem, tak?e para?utista m??e snadno p?ipojit z?lo?n? pad?k (PZ-41A, serie2, 3/2 a 31-P) a pop??pad? uvolnit vrchl?k. Krom? pol?t??k? tlum?c? dynamick? n?raz je p?ipevn?na ke kruhov?mu popruhu podu?ka zm?r?uj?c? p??padn? p?ist?vac? n?raz a k obalu pad?ku tak? z?dov? podu?ka.
K hlavn?m ??stem pad?ku pat?? je?t? obal pad?ku (zhotoven? z leteck?ho pl?tna) s popruhy k lep??mu „dota?en?“ pad?ku na z?da para?utisty, vak na vrchl?k, typick? kulovit? v?ta?n? pad??ek se spir?lovitou pru?inou (jeho? nev?hodou je sice pom?rn? slo?it? skl?d?n? a v?t?? v?ha, ale nespornou p?ednost? funk?n? spolehlivost) a ostatn? b??n? p??slu?enstv?, v?etn? ru?n?ho uvol?ova?e, jeho? dob?e tvarovan? rukoje? je zhotovena z ?erven? zbarven? um?l? hmoty.
Technick? data: rozm?ry slo?en?ho pad?ku 530x320x200 mm; v?ha (bez p?enosn? bra?ny) nep?evy?uje 10 kg; plocha vrchl?ku 51 m2; d?lka vaku na vrchl?k 3,6 m; voln? d?lka nosn?ch ???r 6,5 m; standardn? v?ha para?utisty 80 kg; s?la nutn? k vyta?en? uvol?ova?e nep?evy?uje 16 kg; maxim?ln? p??pustn? rychlost (podle p??stroj?) letu v okam?iku v?skoku 400 km/hod; minim?ln? p??pustn? (bezpe?n?) v??ka otev?r?n? p?i seskoku z letadla (za rychlosti letu 120 – 400 km/h) 150 m; za norm?ln?ch pov?trnostn?ch podm?nek a p?i standardn?m zat??en? (80 kg) nep?evy?uje rychlost kles?n? u zem? 6 m/s; vodorovn? rychlost a? 4 m/s; rychlost (?as) ot??en? (ot??ka o 360?) asi 4-5 s.
gum?k