Zpět na seznam

?ern? jezdci I.
08.12.2004

pov?d?n? o jednom seskoku ?ern?ch jezdc?

Sdru?en? ?i klub ?ern? jezdci vzniknul n?kdy v roce 1999,jako spojovac? ?l?nek mezi ji? vznikl?m klubem „Bratrstvo ko?i?? pracky“ a Rychl?mi ??py. „Ho?i“ :-) kte?? se sch?zeli v Ho?ovic?ch dle sv? povahy a naturelu vstoupily p??slu?n? ho klubu, vzhledem k tomu ?e je dnes kupodivu spoooustu lid?,kte?? nemaj? pon?t? o tom kdo to Rychl? ??py a Bratrstvo byli,mus?m zde podat dopl?uj?c? informaci, ?e (alespo? v liter?rn?m pod?n? pana Foglara) jsou Rychl? ??py klub charaktern?ch kla?as? bez b?zn? a hany a Bratrstvo ko?i?? pracky je jak si jist? dom??l?te ten druh? p?l.
Proto?e tyto dva kluby (jednotliv?m jej?m ?len?m a jejich hrdinsk?m kousk?m se budu v?novat ve zvl??tn?m p??sp?vku)mezi sebou v?l?ili na ?ivot a na smrt tak t??ko jejich ?lenov? mohli spolu sko?it ??kou tu sestavu, a tehdy vznikla ta dokonal? my?lenka vytvo?it spojovac? ?l?nek – ?ERN? JEZDCE.
Mus?m nyn? trochu bl??e popsat rok 1999 z hlediska seskok? v Ho?ovic?ch, tehdy to vypadalo v pl?novce p?esn? obr?cen? ne? dneska tj. 2004 – zat?mco dneska se nikdo nenap??e p?? „to nejde nahoru“ tehd?? byla doba zcela opa?n? a pamatuju si ?e jsem B-??ko splnil jedin? d?ky p?iletiv?? Cesn? , neb maxim?ln? v??ka b?vala 1200 m nebo? se sk?kala p?ev??n? p?esnost p?ist?n?,
No a tehdy se vrhli ?ERN? JEZDCI do Rw??ek. P?i?em? Metelka ,Bohou?ek a V?rn?k byli oupeln? za??te?n?ci ,tak podle toho n?kter? seskoky vypadali.
Seskok kter? m?te d?le mo?nost vid?t je kr?snou uk?zkou jakou srandu jsme si u??vali – jednak ve vzduchu,ale je?t? v?t?? potom na zemi kdy jsme prov?d?li rozbor – p?i kter?m ?lo v prvn? ?ad? o to zjistit kdo je v?t?? pitomec,a proto?e ?em?k se vykec? ze v?eho a Bohou?ek byl p?irozenej talent tak to v?t?inou odnes Metelka (?asto nevin? ale na to sem p?i?el a? pozd?ji kdy jsem krapet prohl?dl) No, ale proto?e tentokr?t n?s nat??el a fotil Kor?? – prvn? to kameraman kter? v Ho?ovic?ch nat??el Shrekovi tandemy,tak m? ten?? n?sledn? mo?nost posoudit kterak to bylo :-)Bohou?ek a ?t?tin?? v ?boru ?ern?ch jezdc?


Tak tyhle ?ern? masky daly jm?no ?ern?m jezdc?m - a kde se vzaly? no vznik je t?eba hledat u ?t?tin??e kter? j? pou??val nikoli jako masku ,ale jako pov?stnou "HLT?C? ROU?KU"
?t?tin?? toti? doned?vna bez hlt?c? rou?ky nedal ani r?nu, ta prap?vodn? byla u?it? z d??noviny a dle ?karohl?d? byla l?ty provozu p?kn? uslintan? a pr? i posmrkan? (nen? to pravda ob?as j? pral)- jednoho kr?sn?ho dne j? ztratil a tak p?it?hnul Dlouh? Bidlo s Bohou?kem ?ern? leg?ny a vyrobili mu novou a p?? jim byla zima a p?? se cht?li sjednotit se ?t?tin??em tak si je nasadily taky,no a tak vznikla m?da hlt?c?ch rou?ek - p?idal se k nim z Rychl?ch ??p? Metelka a Mirek Du??n - no a ?ern? jezdci byli na sv?t? :-)

Jezdci ve slo?en? ?t?tin?? , Bohou?ek , Metelka po v?skoku - v?skok do trojky a posl?ze do ?ty?ky pat?il k vrchol?m na?eho um?n? a po prod?lan?ch zku?enostech jsme se rad?i nepou?t?li - ale n?m se to l?bilo tak pro? ne.
Nikdo jinej RW (v uvozovk?ch) v Ho?ovic?ch v t? dob? u? nesk?kal,tak?e by se dalo s trochou nads?zky zkonstatovat,?e v t? dob? jsme byli ?pi?ka v discipl?n? :-)
Tenhle z?b?r se Kor??ovi povedl
?t?tin?? v rou?ce rekognoskuje ter?n :-)
tak si to p?kn? svi?t?me, je n?m hezky
...Bohou?kovi jako skoro v?dycky padaj brejle :-)

... a zat?m se schyluje k mal?mu nebesk?mu dramatu
A ......... je to tady !!!
Mirek Du??n se zapojil do sestavy , zatim to nevypad? ale zku?en? oko m??e rozpoznat p?edzv?st n??eho nepl?novan?ho
?lechetn? Mirek se pr?v? zapojil a jak vid?te zlochuch ?t?tin?? mu nechce dop??t radost z palmy v?t?zstv? a pokou?? se ho odt?hnout pry?
Mirek ne?ekaj?c ?skok je p?ekvapen a p?ekvaven? se ot??? na Metelku co ?e se to d?je??
Metelka p?es zoufalou snahu neudr?el p?edsedu klubu
Mirek se propad? do pasti nastra?en? ?t?tin??em
... Mirku vydr?!
Tak oni na n?s takhle ?!?
jdu ti na pomoct Mirku

Kv?zov? ot?zka:


KOLIK JE NA OBR?ZKU PARA?UTISTU ??????Metelka -"to m?te za to ?e si dovolujete na Mirka plant??n?ci"

Bohou?ek - "B? B? oni m? bij?"
?t?tin?? - "v?e je ztraceno"
Mirek - "d?kuju ti Jarko"
zachra? se kdo m??e?..........
pokra?ov?n? p???t? ...........