Zpět na seznam

PD 47
21.11.2005

na ?em se sk?kalo


PD – 47 pat?? mezi osv?d?en? cvi?n? pad?ky vzhledem k bezpe?nosti i k stabilit? kles?n?. Je mo?n? pou??t jej i pro bojov? seskoky. V dne?n? verzi se pou??v? od roku 1947 (u n?s a v ?ad? dal??ch st?t? o n?co pozd?ji) pro seskoky s automatick?m i ru?n?m otev?r?n?m. Je snadno ovladateln?, zabezpe?uje pomal?, ust?len? kles?n? obli?ejem po v?tru, nem? snahu samovoln? se ot??et. Lze jej snadno p?izp?sobit postav? para?utisty.
Bavln?n? tkanina vrchl?ku (perkal) je velmi pevn? a nepo?kozuje se ani p?i neopatrn?m zach?zen? po seskoku, ani se „nep?l?“ p?i otev?r?n?.
?tvercov? vrchl?k se zkosen?mi rohy je se?it (podle ???e tkaniny) bu? z 10nebo z 8 pl?ten stejn? ???e, rozd?len?ch tkalouny na stejn? po?et ?tverc?. Pro zpevn?n? je na vrchl?ku na?ita tkalounov? kostra a na jeho spodn?m okraji kapsy, usnad?uj?c? napln?n? vrchl?ku vzduchem p?i otev?r?n?. Na zadn? stran? jsou u ?ty? pl?ten vynech?ny ???ry, tak?e se po otev?en? vytvo?? hlavn? k?lov? oblouk. Tak? na zb?vaj?c?ch t?ech stran?ch vrchl?ku vznikaj? obdobn? mal? k?lov? oblouky. Hlavn? k?lov? oblouk umo??uje ??zen? pad?ku a d?v? mu dop?ednou rychlost, dal?? ustaluj? kles?n?. K vrchl?ku je upevn?no 22 bavln?n?ch nosn?ch ???r (1. a 22. ???ra jsou dvojit?); lze je snadno vym?nit. Nosn? postroj (z ln?n?ho popruhu) se uzav?r? t?emi karabinami a t?emi D-oblou?ky: po stran?ch jsou karabiny, na n?? se p?ip?n? z?lo?n? pad?k.
Dal?? hlavn? ??sti pad?ku: obal, vak na vrchl?k, spojovac? ???ra, v?ta?n? pad??ek, t?i typy uvol?ova??, v?ta?n? lano s ochrann?m vakem. ?tvercov? (hedv?bn?) v?ta?n? pad??ek m? pru?inov? mechanismus.
Jak uk?zaly zku?enosti, funguje pad?k bezpe?n? p?i v?ech druz?ch seskok? – a to i p?i nespr?vn? manipulaci; vrchl?k se nebort? ani p?i skluzu. Nev?hodou pad?ku je, ?e klade dosti velk? n?roky na fyzickou zdatnost para?utisty (pom?rn? nam?hav? ??zen?).


Technick? data; rozm?ry slo?en?ho pad?ku 590 x 380 x 220 mm; v?ha (bez p?enosn? bra?ny) nep?evy?uje 16,5 kg; plocha vrchl?ku 72m2; d?lka nosn?ch ???r 6,5 m (p??pustn? prota?en? do 400mm); maxim?ln? v?ha para?utisty s v?stroj? 120 kg; s?la nutn? k vyta?en? uvol?ova?e nejv?ce 16 kg; maxim?ln? p??pustn? rychlost (podle p??stroj?) letu v okam?iku seskoku 300 km/h; minim?ln? p??pustn? v??ka otev?r?n? p?i seskoku z balonu (s automatick?m otev?r?n?m) 400 m, p?i seskoku z letadla (za rychlosti letu minim?ln? 100 km/h) 120 m, za t?ch? podm?nek s ru?n?m otev?r?n?m (okam?it?m) 300 m; maxim?ln? rychlost kles?n? za norm?ln?ch podm?nek nep?evy?uje 5,2 m/s.

PZ-47 je z?lo?n? pad?k ur?en? k z?chran? para?utisty v p??pad? z?vady na hlavn?m pad?ku. Pat?? mezi osv?d?en? z?lo?n? pad?ky,pou??van? ji? mnoho let: lze jej p?ipevnit ke kter?mukoli typu cvi?n?ho, sportovn?ho nebo i pilotn?ho pad?ku. Dovoluje cvi?n? otev?r?n? i tehdy, je-li otev?en hlavn? pad?k.Velkou p?ednost? je snadn? zp?sob p?ipojen? k postroji hlavn?ho pad?ku. Pad?k nezt??uje pohyby para?utisty a vyzna?uje se mal?m dynamick?m n?razem p?i otev?r?n?.
K v?rob? vrchl?ku se pou??v? hedv?bn? tkaniny (karkas „K“), tkan? zvl??tn?m zp?sobem.Vrchl?k pad?ku PZ-47 m? ?tvercov? tvar a je se?it ze sedmi pl?ten stejn? ???e; pl?tna jsou rozd?lena tkalouny na stejn? po?et ?tverc?. Cel? vrchl?k je vyztu?en kostrou z tkaloun?. Na zadn? stran? spodn?ho okraje jsou u t?? pl?ten vynech?ny ???ry, tak?e se po otev?en? vytvo?? typick? k?lov? oblouk a pad?k se automaticky sn??? po v?tru. K?lov? oblouk a zkosen? rohy vrchl?ku zabezpe?uj? ust?len? kles?n? bez v?kyv?.
Ke spodn?mu okraji vrchl?ku je na?ito 22 smy?ek pro upevn?n? nosn?ch ???r (1. a 22. ???ra jsou dvojit?). Hedv?bn? ???ry, dlouh? 4 m, jsou p?ipevn?ny k vrchl?ku tak, ?e je lze snadno vym?nit. Jejich spodn? konce jsou p?ipevn?ny ke ?ty?em D-oblou?k?m spojovac?ho nosn?ho postroje.
Spojovac? nosn? postroj je se?it (dvojit?) z ln?n?ho popruhu ?irok?ho 44 mm, jeho voln? konce jsou naho?e opat?eny D-oblou?ky, umo??uj?c?mi p?ipojen? k hlavn?mu pad?ku, a dole upev?ovac?mi t?meny, jimi? se pad?k zaji??uje: samovoln? odepnut? z?lo?n?ho pad?ku je vylou?eno. Ob? strany postroje jsou mimo to spojeny tzv. spojovac?m popruhem, kter? i v p??pad? po?kozen? jedn? strany postroje zabezpe?? norm?ln? napln?n? i tvar vrchl?ku.
Dal??mi ??stmi pad?ku jsou pouze obal a uvol?ova?; pad?k PZ-47 nem? v?ta?n? pad??ek.
Skl?d?n? pad?ku je velmi snadn?, jednoduch?: tot?? lze ??ci o funkci tohoto z?lo?n?ho pad?ku, co? zvy?uje bezpe?nost pou?it?. Je-li pad?k PZ-47 spr?vn? o?et?ov?n, m??e se p?ebalovat a? po t?iceti dnech.
Technick? data: rozm?ry slo?en?ho pad?ku 400 x 300 x 125 mm; v?ha (bez p?enosn? bra?ny) nejv?ce 7 kg; ploch vrchl?ku 42,5 m2; d?lka nosn?ch ???r 4 m (pevnost 150 kg; maxim?ln? p??pustn? prota?en? 100 mm); maxim?ln? v?ha para?utisty 100 kg; s?la nutn? k vyta?en? uvol?ova?e nejv?ce 16 kg; maxim?ln? p??pustn? rychlost v okam?iku otev?r?n? 300 km/h; minim?ln? bezpe?n? v??ka otev?r?n? je?t? 100 m; rychlost kles?n? za norm?ln?ch pov?trnostn?chgum?k