Zpět na seznam

BIRDMAN v roce 1965
08.08.2005

?l?nek L+K 23.6 1965 - aneb kdy u? tu pt?kolidi byli

N?co pro para?utistyPou??v?n? kombin?z s bl?nami pod pa?emi a mezi nohama pro seskoky voln?m p?dem zhodnotila ji? mezin?rodn? para?utistick? sekce jako ?ivotu nebezpe?n?: proto se nap?. p?i stylov?ch seskoc?ch mus? pou??vat b??n?ch a neupravovan?ch kombin?z. P?esto se st?le opakuje ?ada pokus? o seskoky se speci?ln? upravenou v?stroj?. Na sn?mku jsou t?i speci?ln? upraven? kombin?zy s vyztu?en?mi i m?kk?mi „k??dly“.
Ameri?t? para?utist? s nimi uskute?nili ?adu seskok?. Ov??ili si p?edpoklad, ?e hodnoty voln?ho p?du jsou zcela odli?n?. Tak nap?. p?i seskoku s v?dr?? 60 vte?in lze prodlou?it – p?i pou?it? k??del - voln? p?d asi o 15 vte?in, proto?e tu doch?z? k ur?it?mu druhu klouzav?ho letu. Takov?to seskoky jsou pochopiteln? velmi nam?hav? a kladou mimo??dn? n?roky na s?lu pa??. Ameri?t? para?utist? pova?uj? za dostate?n? n?cvik (samoz?ejm? mimo dokonal? zvl?dnut? prost?ho voln?ho p?du) tento ?kon: na dvou soub??n? postaven?ch bal?c?ch stolech polo?it dlan? na okraje stol? a ?pi?ky nohou na ?idli a v t?to poloze , s obli?ejem k zemi , setrvat 75 vte?in. Popsan? v?kon se zhruba rovn? fyzick?mu zat??en? v pr?b?hu klouzav?ho p?du. Po tuto dobu v?ak v popsan? poloze vydr?? m?lokdo. Proto se nedoporu?uje pa?e hned roztahovat, ale vych?zet z polohy b??n? p?i otev?r?n? pad?ku a postupn? rozev??t pa?e.
V sou?asn? dob? existuje n?kolik z?kladn?ch typ? ?pravy kombin?z „s k??dly“. K tomuto druhu seskok? je nutno pou??vat v?t??ho letadla, i kdy? je v?skok zprvu norm?ln? a teprve postupn? se rozpa?uje a rozest?raj? se k??dla, kter? umo??uj? tak? rychlej?? ot??en? ve voln?m p?du. Zat?m jsou toto v?e jen pokusy vy?aduj?c? d?kladnou fyzickou i technickou p??pravu, v?etn? n?kter?ch ?prav na z?lo?n?m pad?ku, otev?rac?m za??zen?m vlastn?ho pad?ku atd.
gum?k


to fakt ?umim, pomalu za??n?m m?t pocit , ?e nic nov?ho nep?ijde - proto?e tu u? snad v?echno bylo. Kam na to Gum?ku chod?? ? :-))dm