Zpět na seznam

NOVINKA - PAD?K TYPU K??DLO
11.07.2005

O za??tc?ch pad?ku typu „k??dlo“.Klouzaj?c? k??dlo je nov? typ pad?ku vyvinut? v USA, zcela odli?n? od p?evratn?ho typu Para- Commander: sp?? na prvn? pohled pon?kud p?ipomene z?v?sn? kluz?ky z dob O.Lillienthala. Podle p?edb??n?ch zpr?v m? pad?k dobr? aerodynamick? vlastnosti, klouzavost i ?iditelnost. Jeho vrchl?k je t?m?? ploch?, obd?ln?kov?ho tvaru: je slo?en ze t?? sekc?, spodn? okraj je opat?en dv?ma kolm?mi stabiliz?tory, dal?? dva tvo?? c?py obd?ln?kov?ho vrchl?ku. Ten je asi 9,90 m dlouh? a 2,97 m ?irok?. V?te?n? vlastnosti dod?vaj? vrchl?ku kolm? n??ivky, jimi? jsou opat?eny v?echny t?i sekce vrchl?ku na n?b??n? hran?. Na obou kraj?ch je po p?ti, na st?edn? ?est t?chto n??ivek. Po otev?en? pad?ku jsou asi 30 cm za p?edn?m okrajem a zaobluj? p?edn? stranu vrchl?ku. Slou?? k ??zen? pad?ku. ??d?c? ???ry jsou pouze dv?. Pad?k typu klouzaj?c? k??dlo m? pro klasick?m pad?k?m polovi?n? klesavost, toti? 2,64 m/s. Rychlost lze – pou?it?m brzd?c?ho momentu pad?ku – zv??it a? na 6,6 m/s. Ud?van? dop?edn? rychlost pad?ku je 32 km/h, tj.9,6 m/s. Ot??en? pad?ku se ovl?d? zm?nami kolm?ch stabiliza?n?ch ploch na okraj?ch vrchl?ku. Pad?k (patent spole?nosti Parachutes Incorporated) bude pravd?podobn? vyr?b?t firma Pioneer. Podle zku?enost? s prototypem se ?ivotnost tohoto pad?ku odhaduje asi na 300 seskok? a s jeho v?robou se m? za??t asi v ?ervnu 1966. Zat?m je ot?zkou, zda tento nov? pad?k pou?ij? ameri?t? para?utist? ji? na mistrovstv? sv?ta v r.1966. V ??dn?m p??pad? nelze pop??t, ?e jde o technickou novinku a zcela nov? pojet? pad?ku. Dosa?iteln? informace jsou zat?m je?t? velmi kus?.


autor Gum?k

p?r fotek pad?k?
...... aby ti slu?ebn? mlad?? vid?li
na ?em se sk?kalo - "Pad?ky mistr?"
ConquistadorEFAPara-CommanderPTCH 5PTCH 6T 3