Zpět na seznam

Podbrdsko se slou?ilo
22.04.2005

Historie Leti?t? Ho?ovice - jak o Ho?ovic?ch psali p?ed 59-ti lety.


Podbrdsko se slou?ilo


Odbo?ky ?NA na Podbrdsku se slou?ily a vytvo?ily spole?n? Podbrdsk? ?esk? n?rodn? aeroklub v Ho?ovic?ch. Ke slou?en? do?lo za pln?ho souhlasu z?stupc? p?ti dosud ustanoven?ch aeroklub?: Ho?ovic, Zdic, Jinc?, Kom?rova a ?ebr?ku. K tomuto slou?en? do?lo proto, pon?vad? odbo?ky v???, ?e slou?eni v jeden celek mohou vyvinouti lep?? a v?t?? ?innost, a ?e se jim bude sn?ze p?ekon?vati p?ek??ky, kter? se jednotliv?m odbo?k?m stav? v cestu jejich ?innosti, a kter? jsou pro mnohou odbo?ku i nep?ekonateln?.
Plachta?sk? v?cvik se na Podbrdsku pomalu rozj??d?. Plachta?i maj? velmi p?kn? ter?n ve Zdic?ch na Hol?m vrchu a na Kalichu, kter? se hod? na pro v?cvik do zkou?ky A-B-C. Budou se proto sna?it vybudovat ve Zdic?ch plachta?sk? st?edisko na Podbrdsku.
I o motorov? l?t?n? jest projevov?n z?jem, tak?e podbrd?t? motor??i maj? opr?vn?n? po?adavek motorov?ho leti?t?. M? b?ti vybudov?no v troj?heln?ku obc? Ho?ovic, ?ebraka a Tlustice. Okresn? i m?stn? n?rodn? v?bory projevuj? t?? z?jem o toto motorov? leti?t? a jedn?n? p??slu?n?ch slo?ek aeroklubu podporuj?, nebo? motorov? leti?t? by m?lo i v?znam pro pr?mysl m?sta Ho?ovic, Kom?rova, ?ebr?ku aj., tak?e by slou?ilo i pr?myslov?mu rozvoji cel?ho Podbrdska. Ml


Moje pozn?mka

Leti?t? nakonec bylo n?kde v m?st? za Charouzem a d?lnic?. Pak ale voj?ci postavili pro tryskov? letadla mezi Ho?ovicemi a ?ebr?kem a bylo po ???alk?ch. V r.1979 se poprv? zku?ebn? rozjel paraprovoz.autor Gum?k