Zpět na seznam

Refer?t z roku 1946
11.03.2005

Dal?? ?l?nek o tom jak se u n?s rozv?jel para?utismus po v?lce.

autor Gum?k

Refer?t para?utistick?ho odboru
P?edneseno na valn?m shrom??d?n? ?NA 7.dubna 1946

Ministerstvo n?rodn? obrany schv?lilo m?j n?vrh na z??zen? instruk?n?ho kurzu pro p???t? jednotku dopravovanou vzduchem (parajednotku) a pov??ilo mne, abych tento v?cvik usm?rnil tak? v odbo?k?ch ?NA. Je to poprv?, kdy ob?an?, ?lenov? ?NA budou st?t bok po boku s vojensk?mi instruktory-para?utisty, budou s nimi ubytov?ni, stravov?ni, absolvuj? s nimi tvrd?, nam?hav? a odpov?dn? v?cvik, za to v?ak v?cvik zaj?mav?, k blahu na?? n?rodn? brannosti p?ipraveni splniti ?kol, kter? jim bude d?n.
Netaj?m se pot??emi, kter? se vyskytly v po??tku organizace kurzu a bude z?le?eti na ka?d?m jednotlivci, aby trp?liv?, u v?dom? po??te?n?ch t??kost? sn??el tyto obt??e s osobn? ob?tavost? a n?kdy se sebezap?en?m a sna?il se p?izp?sobiti pov?le?n?m pom?r?m.
I.Organizace kurzu

1. C?lem kurzu je:
a) p?ipraviti a vycvi?iti vybran? a schopn? instruktory a para?utisty pro paradesantn? jednotku v seskoku pad?kem s balonu a s letounu, jako prost?edek pro boj v t?lu nep??tele;
b) obezn?miti vybran? a schopn? ?leny ?NA s parav?cvikem a vycvi?iti je na budouc? instruktory pro tento v?cvik v odbo?k?ch ?NA;
c) sezn?miti schopn? ?leny ?NA plachta?sk?ho a motor??sk?ho odboru s v?cvikem ve skoku pad?kem, jako?to z?chr?ny p?i event. Hav?rii letounu.

2. ??elem kurzu je:
a) vyp?stovati p?i v?cviku odvahu, vytrvalost, samostatnost, duchap??tomnost, klid a post?eh, vlastnosti k ovl?d?n? sebe ve vzdu?n?m prostoru;
b) vzbudit u ml?de?e v pokro?il?m v?ku l?sku a v?ru v letectv? a podchytiti jejich nad?en?, z?jem a touhu;
c) utvo?iti k?dr instruktor? jednotek pro vy??? parajednotky po vzoru jin?ch arm?d a jednak pro odbo?ky ?NA pro uveden? odbory.

3. Do kurzu nastoupili 1.prosince 1945 d?stojn?ci a podd?stojn?ci, kte?? ji? absolvovali v?cvik v seskoku pad?kem bu? v z?padn? nebo ve v?chodn? ?eskoslovensk? zahrani?n? arm?d? a d?le byli povol?ni dobrovoln? se p?ihl?siv?? ?lenov? ?NA, kte?? jsou t?lesn? zdatn?, ne star?? 25 let, st?tn? ?pln? spolehliv? a mravn? zachoval?.

II. V?cvik v kurzu

1. V prvn? ??sti kurzu frekventanti absolvuj? jednoduch? z?kladn? pr?pravn? v?cvik v seskoku z balonu a bude zahrnovati: teorii, praktick? v?cvik t?lesn? a pr?pravn? (denn? i no?n?), p?edn??ky a filmy se spole?enskou v?chovou. Tato ??st kurzu bude absolvov?na ve v?cvikov?m t?bo?e, kde absolvuje ka?d? frekventant nejm?n? 5 seskok? z balonu, a to t?i ve dne a dva v noci.

2. v druh? ??sti kurzu budou frekventanti absolvovati v?cvik v seskoku z letadel, cvi?en? v leti?tn? slu?b? a dopravn? slu?b? kluz?ky. Tato ??st kurzu bude provedena na n?kter?m vhodn?m leti?ti.
Vlivem okolnost?, ?e kurzu nebyl je?t? dod?n po?adovan? a n?kolikr?te urgovan? paradesantn? materi?l, rozhodl jsem se prvn? ??st kurzu p?ed?asn? ukon?iti, frekventanty z odbo?ek ?NA propustit a povolat je, a? dojde materi?l. Teprve potom budou absolvov?ny seskoky z balonu a z letoun?.


III. Frekventanti z ?NA

Do prvn?ho kurzu byli vybr?ni ?lenov? odbo?ek ?NA, kte?? vyhovovali stanoven?m podm?nk?m, a to z odbo?ek s v?t??m po?tem ?len? k usnadn?n? v?b?ru dobrovoln? se
p?ihl?siv??ch frekventant? a pak hlavn? proto, ?e v on?ch m?stech jsou pro prvopo??te?n? v?cvik vhodn?j?? v?cvikov? podm?nky.
Jsou to tyto odbo?ky: Praha, Plze?, Hradec Kr?lov?, Liberec, ?esk? Bud?jovice, T?bor, Vysok? M?to, Havl??k?v Brod, Vamberk, Brno, Olomouc, Prost?jov, Jihlava, Moravsk? Ostrava a Zl?n.
Celkem 15 odbo?ek, z ka?d? po dvou frekventantech, dohromady 30 osob.
Do prvn? ??sti kurzu v?ak de facto vstoupilo z odbo?ek ?NA 21 frekventant?, a to: Praha 5, Brno 1, Brno-Medl?nky 1, Ran? 1, Vamberk 4, Vysok? M?to 2, T?bor 2, Jihlava 1, Havl??k?v Brod 1, celkem 21 frekventant?.

V?sledek z 1. ??sti kurzu od 14.ledna do 4.?nora 1946 technick?ho a pr?pravn?ho v?cviku je tento:
S prosp?chem v?te?n?m: Dvo??k Zden?k – Praha, ?t?ch Josef – Ran?, ?a?ek Rudolf – Brno.

S prosp?chem velmi dobr?m: Jir??ek Ji?? – Vysok? M?to, Pi?t?k Franti?ek – T?bor, ?ernohorsk? V. – Praha, Fl?gl Bohumil – Praha.

S prosp?chem dobr?m: Hiersche Josef – Ran?, Val??ek Old?ich – Brno-Medl?nky, Mat?jka Old?ich – T?bor, Mary?ka Franti?ek – ?amberk, Haszpra Romeo – Ran?, Barn?t Jaroslav – ?amberk, Nov?k Zden?k – ?amberk.

S prosp?chem dostate?n?m: Srp Karel – Havl??k?v Brod, ?perl Radovan – Vysok? M?to, Svato? Anton?n – ?amberk, Zeibert Jan – Ran?, Miksa Gustav – Jihlava,

S prosp?chem nedostate?n?m: Flegl Vladim?r – Praha.

Neklasifikov?n: Veverka Vladim?r – Praha.


Ti, kte?? absolvovali kurz s prosp?chem dostate?n?m, nedostate?n?m a neklasifikovan? vykonaj? opravnou zkou?ku p?ed zah?jen?m II. ??sti kurzu. Kte?? nevyhov?, nebudou p?ipu?t?ni do druh? ??sti kurzu.Do druh? ??sti kurzu budou povol?ni v?ichni p?semn?.
Aby mohl b?ti v odbo?k?ch, kter? vyslaly frekventanty do prvn? ??sti kurzu, prov?d?n aspo? v?eobecn? v?cvik v popisu pad?ku, byl mnou vy??d?n pro ka?dou odbo?ku ?NA jeden pad?k b?val? n?meck? arm?dy, se kter?m v?ak seskok nen? povolen.

IV. V?cvik v odbo?k?ch ?NA

S paradesantn?m v?cvikem v odbo?k?ch ?NA zam??l?m za??ti za??tkem b?ezna 1946. Bude sest?vati z pr?pravn?ho v?cviku t?lesn?ho a v seskoku pad?ky podle sm?rnic, kter? zav?as vyd?m. Po absolvov?n? prvn?ho kurzu budou absolventi kurzu-?lenov? ?NA ur?eni jako instrukto?i ve sv?ch odbo?k?ch a v odbo?k?ch nejbl??e soused?c?ch podle pokyn?, dan?ch jim v kurzu.


V. Dal?? ?kolen? ?len? ?NA

Po ukon?en? prvn?ho kurzu bude se pokra?ovat ve ?kolen? dal??ch ?len? ?NA, ve druh?m kurzu v tzv. „instruk?n? jednotce“, a to od 1.kv?tna 1946 do 15.z??? 1946, podle t?ch? sm?rnic jako v prvn?m kurzu. Do tohoto kurzu budou povol?ni dal?? ?lenov? ?NA z jin?ch odbo?ek podle v?b?ru z ?st?ed? ?NA. Instrukce a na??zen? budou zav?as vyd?ny.
Dnem 1.??jna 1946 zam??l? hlavn? ?t?b z??diti zvl??tn? paradesantn? jednotky, do kter?ch pak budou pravideln? vys?l?ni ?lenov? ?NA podle pot?eby, t?eba v libovoln?m po?tu. T?m bude d?n odbo?k?m nutn? po?et instruktor? k ??zen? paradesantn?ho v?cviku a v?cviku v ??zen? vojensk?ch kluz?k?.
V obou kurzech budou frekventanti prov?d?ti norm?ln? vojensk? v?cvik, po?adov?, bojov?, st?eleck?, plynov?, z?kopnick?, spojovac?, v prvn? pomoci a v z?sobov?n?.
Ka?d? absolvent kurzu, ?len odbo?ky ?NA, dostane po skon?en? ka?d?ho kurzui v?kaz o prosp?chu a potvrzen? o n?v?t?vy kurzu, co? bude podkladem pro rozhodnut? o zkr?cen? ?inn? prezenta?n? vojensk? slu?by.


VI. V?stroj a z?sobov?n?

Frekventant?m kurz?, ?len?m ?NA, bude v?dy prop?j?en jeden ?eskoslovensk? stejnokroj, sou??stky pr?dla a l??koviny (pouze p?ikr?vky) si p?inese s sebou. Ubytov?n? bude sice odd?len?, ale ve vojensk?ch budov?ch podle st?vaj?c?ch vojensk?ch p?edpis?. Z?sobov?n? je prov?d?no z vojensk?ch z?sob bezplatn?.


VII. L?ka?sk? prohl?dka

V?ichni frekventanti kurzu mus? b?ti podrobeni l?ka?sk? prohl?dce v rozsahu jak stanoveno pro prohl?dku leteck?ch pilot?.
Gener?l VLADIM?R P?IKRYL,
zpravodaj para?utistick?ho odboru