Zpět na seznam

Referát z roku 1946
11.03.2005

Další článek o tom jak se u nás rozvíjel parašutismus po válce.

autor Gumák

Referát parašutistického odboru
Předneseno na valném shromáždění ČNA 7.dubna 1946

Ministerstvo národní obrany schválilo můj návrh na zřízení instrukčního kurzu pro příští jednotku dopravovanou vzduchem (parajednotku) a pověřilo mne, abych tento výcvik usměrnil také v odbočkách ČNA. Je to poprvé, kdy občané, členové ČNA budou stát bok po boku s vojenskými instruktory-parašutisty, budou s nimi ubytováni, stravováni, absolvují s nimi tvrdý, namáhavý a odpovědný výcvik, za to však výcvik zajímavý, k blahu naší národní brannosti připraveni splniti úkol, který jim bude dán.
Netajím se potížemi, které se vyskytly v počátku organizace kurzu a bude záležeti na každém jednotlivci, aby trpělivě, u vědomí počátečních těžkostí snášel tyto obtíže s osobní obětavostí a někdy se sebezapřením a snažil se přizpůsobiti poválečným poměrům.
I.Organizace kurzu

1. Cílem kurzu je:
a) připraviti a vycvičiti vybrané a schopné instruktory a parašutisty pro paradesantní jednotku v seskoku padákem s balonu a s letounu, jako prostředek pro boj v týlu nepřítele;
b) obeznámiti vybrané a schopné členy ČNA s paravýcvikem a vycvičiti je na budoucí instruktory pro tento výcvik v odbočkách ČNA;
c) seznámiti schopné členy ČNA plachtařského a motorářského odboru s výcvikem ve skoku padákem, jakožto záchrány při event. Havárii letounu.

2. Účelem kurzu je:
a) vypěstovati při výcviku odvahu, vytrvalost, samostatnost, duchapřítomnost, klid a postřeh, vlastnosti k ovládání sebe ve vzdušném prostoru;
b) vzbudit u mládeže v pokročilém věku lásku a víru v letectví a podchytiti jejich nadšení, zájem a touhu;
c) utvořiti kádr instruktorů jednotek pro vyšší parajednotky po vzoru jiných armád a jednak pro odbočky ČNA pro uvedené odbory.

3. Do kurzu nastoupili 1.prosince 1945 důstojníci a poddůstojníci, kteří již absolvovali výcvik v seskoku padákem buď v západní nebo ve východní československé zahraniční armádě a dále byli povoláni dobrovolně se přihlásivší členové ČNA, kteří jsou tělesně zdatní, ne starší 25 let, státně úplně spolehliví a mravně zachovalí.

II. Výcvik v kurzu

1. V první části kurzu frekventanti absolvují jednoduchý základní průpravný výcvik v seskoku z balonu a bude zahrnovati: teorii, praktický výcvik tělesný a průpravný (denní i noční), přednášky a filmy se společenskou výchovou. Tato část kurzu bude absolvována ve výcvikovém táboře, kde absolvuje každý frekventant nejméně 5 seskoků z balonu, a to tři ve dne a dva v noci.

2. v druhé části kurzu budou frekventanti absolvovati výcvik v seskoku z letadel, cvičení v letištní službě a dopravní službě kluzáky. Tato část kurzu bude provedena na některém vhodném letišti.
Vlivem okolností, že kurzu nebyl ještě dodán požadovaný a několikráte urgovaný paradesantní materiál, rozhodl jsem se první část kurzu předčasně ukončiti, frekventanty z odboček ČNA propustit a povolat je, až dojde materiál. Teprve potom budou absolvovány seskoky z balonu a z letounů.


III. Frekventanti z ČNA

Do prvního kurzu byli vybráni členové odboček ČNA, kteří vyhovovali stanoveným podmínkám, a to z odboček s větším počtem členů k usnadnění výběru dobrovolně se
přihlásivších frekventantů a pak hlavně proto, že v oněch místech jsou pro prvopočáteční výcvik vhodnější výcvikové podmínky.
Jsou to tyto odbočky: Praha, Plzeň, Hradec Králové, Liberec, České Budějovice, Tábor, Vysoké Mýto, Havlíčkův Brod, Vamberk, Brno, Olomouc, Prostějov, Jihlava, Moravská Ostrava a Zlín.
Celkem 15 odboček, z každé po dvou frekventantech, dohromady 30 osob.
Do první části kurzu však de facto vstoupilo z odboček ČNA 21 frekventantů, a to: Praha 5, Brno 1, Brno-Medlánky 1, Raná 1, Vamberk 4, Vysoké Mýto 2, Tábor 2, Jihlava 1, Havlíčkův Brod 1, celkem 21 frekventantů.

Výsledek z 1. části kurzu od 14.ledna do 4.února 1946 technického a průpravného výcviku je tento:
S prospěchem výtečným: Dvořák Zdeněk – Praha, Štěch Josef – Raná, Šašek Rudolf – Brno.

S prospěchem velmi dobrým: Jiráček Jiří – Vysoké Mýto, Pištěk František – Tábor, Černohorský V. – Praha, Flégl Bohumil – Praha.

S prospěchem dobrým: Hiersche Josef – Raná, Valíček Oldřich – Brno-Medlánky, Matějka Oldřich – Tábor, Maryška František – Žamberk, Haszpra Romeo – Raná, Barnát Jaroslav – Žamberk, Novák Zdeněk – Žamberk.

S prospěchem dostatečným: Srp Karel – Havlíčkův Brod, Šperl Radovan – Vysoké Mýto, Svatoš Antonín – Žamberk, Zeibert Jan – Raná, Miksa Gustav – Jihlava,

S prospěchem nedostatečným: Flegl Vladimír – Praha.

Neklasifikován: Veverka Vladimír – Praha.


Ti, kteří absolvovali kurz s prospěchem dostatečným, nedostatečným a neklasifikovaní vykonají opravnou zkoušku před zahájením II. části kurzu. Kteří nevyhoví, nebudou připuštěni do druhé části kurzu.Do druhé části kurzu budou povoláni všichni písemně.
Aby mohl býti v odbočkách, které vyslaly frekventanty do první části kurzu, prováděn aspoň všeobecný výcvik v popisu padáku, byl mnou vyžádán pro každou odbočku ČNA jeden padák bývalé německé armády, se kterým však seskok není povolen.

IV. Výcvik v odbočkách ČNA

S paradesantním výcvikem v odbočkách ČNA zamýšlím začíti začátkem března 1946. Bude sestávati z průpravného výcviku tělesného a v seskoku padáky podle směrnic, které zavčas vydám. Po absolvování prvního kurzu budou absolventi kurzu-členové ČNA určeni jako instruktoři ve svých odbočkách a v odbočkách nejblíže sousedících podle pokynů, daných jim v kurzu.


V. Další školení členů ČNA

Po ukončení prvního kurzu bude se pokračovat ve školení dalších členů ČNA, ve druhém kurzu v tzv. „instrukční jednotce“, a to od 1.května 1946 do 15.září 1946, podle týchž směrnic jako v prvním kurzu. Do tohoto kurzu budou povoláni další členové ČNA z jiných odboček podle výběru z ústředí ČNA. Instrukce a nařízení budou zavčas vydány.
Dnem 1.října 1946 zamýšlí hlavní štáb zříditi zvláštní paradesantní jednotky, do kterých pak budou pravidelně vysíláni členové ČNA podle potřeby, třeba v libovolném počtu. Tím bude dán odbočkám nutný počet instruktorů k řízení paradesantního výcviku a výcviku v řízení vojenských kluzáků.
V obou kurzech budou frekventanti prováděti normální vojenský výcvik, pořadový, bojový, střelecký, plynový, zákopnický, spojovací, v první pomoci a v zásobování.
Každý absolvent kurzu, člen odbočky ČNA, dostane po skončení každého kurzui výkaz o prospěchu a potvrzení o návštěvy kurzu, což bude podkladem pro rozhodnutí o zkrácení činné prezentační vojenské služby.


VI. Výstroj a zásobování

Frekventantům kurzů, členům ČNA, bude vždy propůjčen jeden československý stejnokroj, součástky prádla a lůžkoviny (pouze přikrývky) si přinese s sebou. Ubytování bude sice oddělené, ale ve vojenských budovách podle stávajících vojenských předpisů. Zásobování je prováděno z vojenských zásob bezplatně.


VII. Lékařská prohlídka

Všichni frekventanti kurzu musí býti podrobeni lékařské prohlídce v rozsahu jak stanoveno pro prohlídku leteckých pilotů.
Generál VLADIMÍR PŘIKRYL,
zpravodaj parašutistického odboru