Zpět na seznam

A to je hovno ............III.
28.02.2005

vypr?v?n? o legend?rn?m MACOUNOVI


Macoun a jeho seskok na pad?ku.

autor Krkovi?ka

Bylo nebylo,d?vno tomu ?il,byl ,na leti?ti v Ho?ovic?ch jeden leteck? mechanik kter?mu se ??kalo „Macoun“.Tento p?n d?lal ?est sv? p?ezd?vce svou zakulacenou postavou.D?lal v?dy v?e pro to aby byla legrace a n?kdy i sranda.Byl to vynikaj?c? par??k a nikdy nezkazil ??dnou srandu,jeho p??chod na leti?t? v?dy ohla?oval slogan „ SMRT PARA?UTISMU“.

A te? k tomu pro? o n?m vlastn? vznikla tato poh?dka kter? se opravdu stala.U? jste vid?li leteck?ho mechanika vysko?it ze zdrav?ho let?c?ho letadla? Notabene takov?ho mechanika kter? kudy chod? tudy hl?s? ?e“z nepo?kozen?ho let?c?ho letadla m??e vysko?it jenom BLBEC“.
To jsme jednou takhle sed?li po vyda?en?m provoze ,kde jinde ne? v hospod?.Rozeb?rali jsme ?sp??n? den a seskoky a Macoun do n?s st?le vandroval ?e jsme blbci a podobn?.Tak jsme se do n?ho pustili taky ?e kdy? je takov? frajer a hrdina tak a? vysko?? z toho letadla s n?mi a potom ?e se m??e s n?mi bavit na ?rovni.Na to Macoun odv?til ?e a? bude za n?ho adekv?tn? n?hrada na jeho sedadle v letadle tak?e klidn? na t? madraci (jak se tehdy ??kalo k??dl?m) z toho ?ra vysko??. Pop?jelo se d?l a ub?hlo n?kolik jar( asi dv?).Mezi t?m se na leteck?ho mechanika vyu?il a slu?by piln? slou?il Pavel B. ?e?en? Ba?t?k.No a op?t nastal ?as p?kn?ch dnu a provoz? a seskok? a vypit?ch p?llitr?. A zase jsme se se?li v hospod? u piva ve skoro stejn? sestav? a op?t ty zn?m? a stokr?t omlet? ?e?i.No a j? dostal n?pad jak si dal?? den zpest?it. Tak ??k?m „ Macoune kdo bude z?tra za beranama?“ Macoun odv?til „ P?ece Ba?t?k,p?eci se nebudu d??t kdy? m?m z?stupce,ne? A j? na to „ M?? pravdu,m?? z?stupce tak se ned?i a poj? si s n?mi sko?it?
„Ty jsi se posral,n?? V?dy? ze zdrav?ho ………“
A op?t zn?m? pr?pov?dka.
„Macoune jestli si dob?e pamatuje? tak na tomto m?st? a p?ed t?mito lidmi si prohl?sil ?e vysko??? a ?e n?m uk??e?.“
Macoun se na chv?li zarazil a p?em??lel jak z tohoto ven, a potom se usm?l a pov?d?: „Kdy? m? tvoje ?ena z?tra r?no v 8,30 probud? polibkem na ?elo a ?ekne Macounku pros?m t? je r?no,vst?vej,nab?dne mi tvrdou spartu ze st??brn? tabat?rky,j? si obl?knu ?ist? trenky a ty m? odveze? na stoj?nku a obl?kne? mi na z?da od tebe zabalenou madraci,tak vysko??m!!!“
Myslel si ?e n?s t?ma podm?nkami odrad?,ale to n?s m?lo znal.Okam?it? se zvedl organiza?n? v?bor ve slo?en? J?,Jirka M. a za?ali jsme jednat .Za?li jsme za Cirdou jestli to povol?.Cirda „Nev???m ?e vysko??,ale kdy? to dok??e tak ANO.“Okam?it? jsme jeli na bar?k zabalit pad?k.Do postroje od PTCH 10 jsme zabalili OVP-68.(p?eci ho nepust?me na k??dle ).Sehnali jsme st??brnou tabat?rku u? ani nev?m odkud,dali do n? tvrd? sparty (tenkr?t podpultov? zbo??) a j? jel do Prahy pro Janu (moj? ?enu).Brzo r?no( tenkr?t se za??nal provoz u? v 6,00) jsme odjeli na stoj?nku ke kruhu a za?al norm?ln? provoz ,ale proto?e u? se to rozk?iklo bylo c?tit nap?t? mezi lidmi jak to dopadne.Ude?ila hodina „H“ a j? odvezl Janu splnit ten d?le?it? ?kol.
Probuzen? prob?hlo p?esn? jak si Macoun p??l, a s velkou sl?vou jsme jeli na stoj?nku.Tam se ve?ker? ?ivot zastavil a ka?d? ?ekal jak to dopadne .Macoun kdy? vyd?l ten ?pal?r lid? tak m?rn? pobledl a bylo mu jasn? ?e u? nem??e couvnout.P?i vystupov?n? z auta pov?d? zn?m? skrbl?k M.V.?e?en? ?ert „Macoune jestli vysko??? tak ti budu chodit dneska pro pivo poka?d? kdy? p?skne?.To bylo pro Macouna jako kdy? ho poleje ?ivou vodou a pov?d?“ To u? si dneska nesko??? a obuj si rychl? kecky dneska se ul?t??.“ S t?mito slovy na rtech se odebral k bal?c?m stol?m a zavelel „Ustrojte si m?!!!“ a u? nepromluvil.Dala se dohromady v?sadka.Cirda jako vysazova? a zbytek jako doprovod.Nastoupili jsme do letadla a chud?k Macounek zase trochu pobledl.Nabrali jsme v??ku 800 m a Cirda pokynul Macounovi aby se postavil a p?ipravil. Macoun vstal a postavi se ke dve??m a ?ekal na povel.Cirda ??ekl „Vp?ed“ a Macoun (dej mu p?nb?h lehk? odpo?inut?)vystoupil z t?ch dve?? jako starej maz?k.Nev?m zda to potaj? tajn? tr?noval ?i jak to dok?zal ,ale podle v?skoku by nikdo nepoznal ?e jde poprv?, nebo ?e m? strach……………. Po v?skoku byl samoz?ejm? p?ekvapen? ?e m? nad sebou kulat? vrchl?k ,ale potom mi ?ekl ?e byl docela r?d ?e stejn? nev?d?l jak na t? madraci p?ist?t.P?i p?ist?n? samoz?ejm? zase trochu zafraje?i a skou?el p?ist?t do telemarku a trochu si pochroumal koleno ,ale nebylo to nic v??n?ho.Po p?ist?n? u? samoz?ejm? p?skal a volal: „?erte kde m?m to pivo.“ A ?ert se ten den opravdu nezastavil a u? si nesko?il proto?e neust?le b?hal do hospody pro pivo.

A zazvoni zvonec a poh?dky o Macounovi kter? se opravdu stala je konec.
A p??tel? tento p??b?h je pravdiv?

......proto?e V?m ho vypr?v?l M.K Krkovi?ka.S pozdravem Smrt para?utismu


Jak vypadala stoj?nka v roce 1985 nebo 86


rann? toaleta p?ed seskokem


N?pis na tri?ku : Pivo d?l? kr?sn? t?la.


D?kaz k p?edchoz?mu obr?zku
P??prava k?lt?rn? gastronomicko spole?ensk? akce "Vep?ov? b??ek nad?van?
medv?dem"
Dneska je kr?sn? den,dneska by to ?lo ........


??nrov? obr?zek s n?zvem "Kontrola v?tru" ( nefouk?, neohnul se


Ba?t?ku koukej makat a? se ned?u s?m.