Zpět na seznam

DR?PALIK
24.02.2005

„Pane doktore, pane doktore…………….P?EJELI DR?PAL?KA !!!“
S p??chodem nov?ch typ? pad?k?, se objevily "nov?" vesel? situace, kter? vedly k vzniku r?zn?ch "bodovac?ch" sout???. Nejorigin?ln?j?? n?zev pro tuto discipl?nu ov?em zavedli v na?em AK - Havlovci

zde je Zikmundovo vypr?v?n? o historicky prvn?m Dr?pal?koviDr?pal?k, aneb historie vzniku jedn? ceny.„Pane doktore, pane doktore…………….P?EJELI DR?PAL?KA !!!“

Bylo to jednoho srpnov?ho odpoledne ve vesni?ce nikoliv st?ediskov?, nicm?n? n?m skydiver?m velmi mil?. Po n?kolika dnech kr?sn?ho sk?k?n??ka za n?mi m?l dorazit m?j bratr, tak?e jsme se t??ili, ?e si Zikmundovic rodinka, po dlouh? dob? zase p?kn? pohromad?, vyv?tr? palice. To jsme je?t? netu?ili, jak? ?e to palice budou l?tat vzduchem.
Dorazil ! Zhruba kolem p?lnoci a po mal?m orien??ku kdesi v t??ko ur?iteln?m prostoru mezi ma?arskou, ruskou, polskou a ?eskou hranic?. Kdy? jsme po r?nu rozlepili oko a koukli na oblohu, bylo zle. Tak jsme do sebe nasypali opulentn? sn?dani a d?ky po?as? se jeli pod?vat do Tren?iansk?ch Tepl?c, kde jsme str?vili dopoledne v term?ln?m baz?nu. Odpoledne se vy?asilo, tak?e my d?l tr?novali a br?cha se rozeskakoval s?lo. Na dal?? den jsme si dohodli funjumpy.

R?no se z c?r? mlh nad V?hom vyloupnul dal?? n?dhern? den a ?lo se na to. Turb?k vyp?nal jenom na tankov?n? a my si u??vali parag?nsk?ch radost?. Po n?kolika pohodov?ch jumpech jdu po p?ist?n? balit a najednou vid?m Mariana, o?i vyvalen? jak Monty Jack na s?r, zmaten? bl?bol? cosi jako ?e to nemohol pre?i? a ma?e n?kam na plochu. I tu svou skl?da?ku si n?kde zapomn?l. Tady nutno podotknout, ?e si lze t??ko p?edstavit ?lov?ka klidn?j??ho a pohodln?j??ho ne? je Marian, s ?sm?vem pevn? dr??c? v rukou ot??e ?innosti manifestu, ze kter?ho se vzdaluje pouze v nezbytn? nutn?m p??pad? pomoc? sv?ho oblig?tn?ho bicyklu. Netrvalo dlouho a v Marianov? doprovodu se zpoza rohu kuku?i?n?ho l?nu vyno?il pon?kud zasvin?n? a kulhaj?c? L?d?nek.
A co se vlastn? stalo? P?i posledn? zat??ce na p?ist?n? mu to tam nasadil n?kdo z jist? nep??li? uk?zn?n? skupinky, se kterou m?l probl?my i organiza?n? t?m boogie. Tak?e Lad?us aby se vyhnul sr??ce to nenechal vyplavat, ale je?t? v?c zat??ku ut?hnul, co? dopadlo jak muselo. Kone?n? za v?e hovo?? kuku?i?n? klasy vyh?zen? na 6 metr? z pole. Nestalo se to prvn?, v?ichni jsme to u? vid?li, nebo alespo? sly?eli. D? se ??ct, ?e ta v?ce ne? dvoumetrov? kuku?ice ho vlastn? zachr?nila. P?i vytv??en? pr?seku ho zpomalila natolik, ?e se zem? se potkal v daleko men?? rychlosti, co? ov?em i tak sta?ilo na velmi p?kn? br?zdi?ky od obou kolen vyryt? v pom?rn? velice tvrd?m povrchu leti?tn? plochy.
Pak u? v?echno prob?hlo celkem rychle. Mi?o L?d?kovi zabalil, my ho chl?cholili a pak jsme ho nacpali je?t? jednou do letadla, aby se trochu zm?to?il. Ve?er jsme to s celou parti?kou spl?chli spoustou pan?k? a Monika n?m k nim uva?ila tu pok?cenou kuku?ici. Naz?t?? sta?ilo jen zajet do I?avy do stavebnin pro s?dru, vz?t krabici, vodu a m?ch?tko a v?prava na m?sto ?inu mohla za??t. Na zv?dav? dotazy lidi?ek, kter?m to samoz?ejm? neuniklo, jsme odpov?dali pouze ot?zkou: „Vy nezn?te Dr?pal?ka z Vesni?ky?“ Znali. Na z?v?r zb?v? jen dodat, ?e kdy? jsme za m?s?c p?ijeli si zase zask?kat, v?tal n?s Sv??o slovy: „Tak ste op?? pri?li, to je dobre a kde m?te Dr?pal?ka?“autor Zikmund

L?d??ek Markup? historicky prvn? dolo?en? DR?PAL?K
tady se v?e odehr?loL?d??ek demonstruje "jak se to vlastn? v?echno seb?hlo"


Zikmund vyr?b? odlitek stopy, kterou p?i sv?m dopadu vyryl Dr?pal?k.
V?im?te si klas? kuku?ice, kter? le?? ve sm?ru dopadu, ( sv?m rozsahem p?ipom?naj? fotografie z dopadu prosluhl?ho Tunguzsk?ho meteoritu - zde ov?em p?sobila ni?iv? energie jenom jedn?m sm?rem )DR?PAL?K 2004


origin?l je ulo?en v trezoru ?NB, odkud bude vyjmut pouze p?i vyj?me?n?ch ud?lostech, (volba pape?e, schv?len? z?kona o m?s??n?m p??sp?vku registrovan?m skydiver?m a pod.)
Kopii je mo?no zhl?dnout v depozit??i archivu AK Ho?ovice, po p?edchoz? domluve s kastel?nem.

Vojsko a studenti maj? slevu 10%.